Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας