Το Τμήμα Χημείας συνεργάζεται με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών, μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και υπόλοιπου προσωπικού ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Α.Π.Θ στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα. Το ΤΕΕΠ παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής.

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στους παρακάτω συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_el.pdf

Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ το Τμήμα Χημείας συνεργάζεται και έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα. Οι φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας επισκέπτονται τους Συνεργαζόμενους Φορείς ενώ παράλληλα δέχεται από αυτά φοιτητές και διδάσκοντες. Ειδικότερα για τους φοιτητές, μέσω του προγράμματος Erasmus+ στηρίζεται η κινητικότητα των φοιτητών τόσο για σπουδές (Erasmus+ Σπουδές) όσο και για πρακτική άσκηση (Erasmus+ Πρακτική Άσκηση) λαμβάνοντας επιχορήγηση από το ανωτέρω πρόγραμμα σε όλους τους κύκλους σπουδών, και στο πλαίσιο κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Erasmus Mundus.

Το Erasmus+ Σπουδές στηρίζει την κινητικότητα φοιτητών για την παρακολούθηση μαθημάτων ή πραγματοποίηση εργασίας (project) ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε άλλα πανεπιστήμια των χωρών του προγράμματος με τα οποία υπάρχει Διμερής Συμφωνία.

Το Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στηρίζει την κινητικότητα φοιτητών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε κάποιον φορέα όπως εταιρία, ερευνητικό κέντρο, εργαστήριο κ.α.

Οι σπουδές των φοιτητών επιμερίζονται σε τρεις Κύκλους Σπουδών:

  1. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει προπτυχιακούς φοιτητές
  2. Ο Δεύτερο Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει μεταπτυχιακούς φοιτητές
  3. Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει υποψήφιους διδάκτορες

Η Συνολική Διάρκεια Κινητικότητας ανά φοιτητή και ανά κύκλο σπουδών είναι 12 μήνες. Η διάρκεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνεις Περιόδους Μετακίνησης είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική. Για Σπουδές οι Περίοδοι Μετακίνησης μπορεί να είναι από 3 έως 12 μήνες, ενώ για Πρακτική από 2 έως 12 μήνες.

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΤΕΕΠ όπου υπάρχουν πληροφορίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας κινητικότητας.

Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται από τα μέλη της Επιτροπής Κινητικότητας, τους υπευθύνους των επιμέρους Συμφωνιών και από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Την Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας απαρτίζουν:

Erasmus+ Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για Εξερχόμενους Φοιτητές:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φανή Μαντζουρίδου, του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας.
e-mail:  fmantz@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-99 7774

Erasmus+ Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για Εισερχόμενους Φοιτητές:
Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Κουκάρας, του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας.
e-mail: koukarase@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-997708

 

Ανακοινώσεις Erasmus+