ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 2. Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών
 3. Πρακτικής Άσκησης
 4. Επιστημονικού εξοπλισμού
 5. Βιβλιοθήκης
 6. Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
 7. Σύμβουλοι υποστήριξης πρόσβασης
 8. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
 9. Επόπτες κτηρίων
 10. Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος
 11. Ιστοσελίδας
 12. Erasmus
 13. Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19
 14. Υγιεινής και Ασφάλειας
 15. Παραλαβής Υλικών
 16. Συντονιστικές Επιτροπές των Π.Μ.Σ. του Τμήματος

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Προπτυχιακού Προγράμμα­τος Σπουδών

 • Γ. Ψωμάς, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Μ. Σιγάλας
 • Κ. Σαμαρά
 • Α. Πανταζάκη
 • Σ. Σωτηρόπουλος
 • Σ. Γηρούση
 • Ν. Νενάδης
 • Α. Ζωγράφος
 • Δ. Αχιλιάς
 • Γ. Γάλλιος

2. Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδών

 • Π. Σπαθής, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Α. Δενδρινού-Σαμαρά
 • Μ. Σιγάλας
 • Δ. Σαζού
 • Γ. Θεοδωρίδης
 • Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου
 • Α. Παρασκευοπούλου

3. Πρακτικής Άσκησης

 • Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Π. Γιαννακουδάκης
 • Χ. Σταθάκης
 • Α. Χατζηδημητρίου
 • Ν. Νικολαϊδης

Επιτροπή Αξιολόγησης

 • Ε. Δεληγιάννη
 • Δ. Λαμπροπούλου
 • Ε. Χατζηδημητρίο

Επιτροπή Ενστάσεων

 • Π. Γιαννακουδάκης
 • Β. Σαμανίδου
 • Ρ. Παπή

4. Επιστημονικού Εξοπλισμού

 • Ι. Κατσογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Δ. Λαμπροπούλου
 • Φ. Νόλη
 • Κ. Τριανταφυλλίδης
 • Β. Σαρλή

5. Βιβλιοθήκης

 1. Α. Κουμπής, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Γ. Ζαχαριάδης
 3. Ε. Νικολακάκη
 4. Π. Αγγαρίδης
 5. Μ. Κώστογλου

6. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Δ. Βουτσά, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Θ. Χολή-Παπαδοπούλου
 • Φ. Μαντζουρίδου
 • Δ. Τσιπλακίδης
 • Φ. Νόλη

7. Σύμβουλοι υποστήριξης πρόσβασης

 • Μ. Τσιμίδου
 • Α. Ζώτου

8. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

     Α. Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων

 • Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά
 • Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας
 • Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης
 • Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου
 • Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου
 • Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά
 • Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού
 • Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης
 • Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος
 • Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης
 • Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

     Β.  Για τους πρωτοετείς φοιτητές 2019-20 ορίζονται οι διδάσκοντες του σχετικού πίνακα 

9. Επόπτες κτηρίων

 1. Ι. Λυκάκης, επόπτης Παλαιού Χημείου
 2. Α. Ανθεμίδης, επόπτης Νέου Χημείου.

10. Υπεύθυνος Αιθουσών-Ωρολογίου Προγράμματος

 • Ε. Χατζηδημητρίου

11. Ιστοσελίδας

 • Μ. Σιγάλας, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Ε. Κουκάρας
 • Δ. Τσιπλακίδης
 • Ν. Χαριστός
 • Β. Κουταλάς

12. Erasmus

 • Φ. Μαντζουρίδου
 • Ε. Κουκάρας

13. Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών COVID-19

 • Θ. Καραπάντσιος

14. Υγιεινής και Ασφάλειας

     Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων

 • Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας: Θ. Καραπάντσιος, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Ανόργανης Χημείας: Α. Δενδρινού – Σαμαρά
 • Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας: Μ. Σιγάλας
 • Οργανικής Χημείας: Ι. Λυκάκης
 • Βιοχημείας: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου
 • Αναλυτικής Χημείας: Β. Σαμανίδου
 • Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Δ. Βουτσά
 • Φυσικής Χημείας: Δ. Σαζού
 • Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία: Π. Γιαννακουδάκης
 • Χημείας κα Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων: Δ. Μπικιάρης
 • Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων: Α. Παρασκευοπούλου

15. Παραλαβής Υλικών

 • Π. Σπαθής, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Θ. Καραπάντσιος
 • Ε. Δεληγιάννη
 • Κ. Λίτινας
 • Ε. Μανώλη
 • Λ. Σταυρακάκη

16. Συντονιστικές Επιτροπές των Π.Μ.Σ. του Τμήματος

Τίτλος Π.Μ.Σ.       Συντονιστική Επιτροπή

ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

 • Θεοδωρίδης Γεώργιος, Διευθυντής
 • Βουτσά Δήμητρα, Αν. Διευθύντρια
 • Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή
 • Ζώτου Αναστασία
 • Σαμανίδου Βικτωρία

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

 • Σαζού Δήμητρα, Διευθύντρια
 • Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Αν. Διευθυντής
 • Πούλιος Ιωάννης
 • Αβρανάς Αντώνιος
 • Τσιπλακίδης Δημήτριος

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

 • Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, Διευθύντρια
 • Λίτινας Κωνσταντίνος, Αν. Διευθυντής
 • Γιαννακούρος Θωμάς
 • Σαρλή Βασιλική
 • Ψωμάς Γεώργιος

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»

 • Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη, Διευθύντρια
 • Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Διευθυντής
 • Μπικιάρης Δημήτριος
 • Λαζαρίδης Νικόλαος
 • Μαντζουρίδου Φανή

ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

 • Σιγάλας Μιχαήλ, Διευθυντής
 • Κουκάρας Εμμανουήλ, Αν. Διευθυντής
 • Γιαννακουδάκης Ανδρέας
 • Γιαννακουδάκης Παναγιώτης
 • Παπαδόπουλος Νικόλαος

ΔΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)

Ειδική Διιδρυματικής Επιτροπή

 • Κωνσταντίνος Δ. Μεθενίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ), Πρόεδρος, Διευθυντής
 • Θωμάς Μαυρομούστακος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ)
 • Πατρίνα Παρασκευοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ), Αναπληρώτρια Διευθύντρια
 • Νικόλαος Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ)
 • Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ)
 • Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής, (Τμήμα Χημείας ΑΠΘ)
 • Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ)
 • Άννα Μανωλάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ
 • Αλεξία Χρυσοστόμου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή

 • Κωνσταντίνος Δ. Μεθενίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ), Διευθυντής
 • Θωμάς Μαυρομούστακος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ)
 • Νικόλαος Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ)
 • Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής, (Τμήμα Χημείας ΑΠΘ)
 • Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ)

 


ΔΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

 • Σπαθής Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος
 • Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
 • Ζαχαριάδης Γιώργος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
 • Αηδονά Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας
 • Μέλφος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
 • Κίτης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
 • Παυλίδου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
 • Καραπαναγιώτης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής ΑΕΑΘ
 • Π. Σταμκόπουλος Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής ΑΕΑΘ

 Συντονιστική Επιτροπή

 • Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, Διευθύντρια
 • Παυλίδου Ελένη, Αν. Διευθύντρια
 • Ζαχαριάδης Γιώργος
 • Αηδονά Ελένη
 • Π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος.