Διευθύντρια Εργαστηρίου: Βουτσά Δήμητρα (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Καραπετσά Χριστίνα, Τηλ. 2310997747, eMail. karape@chem.auth.gr

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1977 (Π.Δ. 767/77 ΦΕΚ 249.5.9.77, τεύχος Α’) και ανήκει στον Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής, Περιβαλλοντικής και Εκπαιδευτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Στο Εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα χημείας περιβάλλοντος , ελέγχου και προστασίας του ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος. Διαθέτει σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό και εργαστηριακή υποδομή για δειγματοληψία και προσδιορισμό ανόργανων και οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Το Εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακά, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Χημείας και σε άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν αναπτύξει συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

 • Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αέριους και σωματιδιακούς ρύπους
 • Ρύπανση υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος από οργανικούς μικρορρύπους, βαρέα μέταλλα-τοξικά στοιχεία, θρεπτικά συστατικά
 • Τύχη, φυσικοχημική συμπεριφορά και μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον
 • Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση μεθόδων για προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων – Διαχείριση αποβλήτων
 • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης για την απομάκρυνση ανόργανων και οργανικών ρύπων
 • Βουτσά Δήμητρα, Καθηγήτρια , Διευθύντρια του Εργαστηρίου
 • Σαμαρά Κωνσταντινή, Καθηγήτρια
 • Λαμπροπούλου Δήμητρα, Eπ. Καθηγήτρια
 • Ευγενίδου Ελένη, Δρ Χημείας, ΕΔΙΠ
 • Κούρας Αθανάσιος, Δρ Χημείας, ΕΔΙΠ
 • Μανώλη Ευαγγελία, Δρ Χημείας, ΕΔΙΠ
 • Αντωνίου Κυριάκος, ΕΔΙΠ
 • Καραπετσά Χριστίνα, ΕΤΕΠ Γραμματέας

Διαπίστευση – Παροχή υπηρεσιών

Το Εργαστήριο (Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΟΜΑΣ) είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 (Αρ. Πιστοπ. 739-2) για τη δοκιμή: «Δειγματοληψία και προσδιορισμός των κλασμάτων PM10/PM2.5 (μέθοδος αναφοράς ΕΛΟΤ EN 12341:2014)».

Επίσης, το Εργαστήριο ο Εργαστήριο έχει τη δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών:

 • Παρακολούθηση ποιότητας αέρα (ΝΟx, O3, BTEX, VOCs, UFPs/PM1/PM2.5/PM10, βαρέα μέταλλα, PAHs, PCBs, OCPs, PBDEs, EDCs, χημικοί παράγοντες δυσοσμίας, κ.ά.)
 • Προσδιορισμός ανόργανων και οργανικών ρύπων σε επιφανειακά νερά και υγρά απόβλητα (βαρέα μέταλλα, ιόντα, PAHs, PCBs, OCPs, PBDEs, EDCs, PPCPs, κ.ά.)
 • Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού (φυσικοχημικές παραμέτροι, οργανικοί ρύποι, παραπροϊόντα απολύμανσης THMs, HAAs, κ.ά.)
 • Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων –Δοκιμές έκπλυσης
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγητής /τρια 231-099-7858
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγητής /τρια 231-099-7805
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7687

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου