Διευθύντρια Εργαστηρίου: Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου:

Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ιδρύθηκε το 1939.

Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, σε προπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία και την εργαστηριακή άσκηση φοιτητών του Τμήματος Χημείας, όπως επίσης και φοιτητών άλλων Τμημάτων (Φυσικής, Φαρμακευτικής και Γεωλογίας) στο αντικείμενο της Ανόργανης Χημείας και της Γενικής Χημείας. Επιπλέον, στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας προσφέρει μαθήματα κατεύθυνσης και  επιλογής σχετικά με την Νανοχημεία, Χημεία Υλικών, Βιοανόργανη Χημεία, Φυσικές μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία, Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση, Ραδιοχημεία και Πυρηνική Χημεία, Ιστορία και Επιστημολογία Θετικών Επιστημών, Διδακτική της Χημείας και το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας καθώς και ερευνητικές πτυχιακές εργασίες.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου υποστηρίζουν διδακτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και εκπαιδεύει ερευνητικά μεταπτυχιακούς φοιτητές για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας.

Το εργαστήριο διαθέτει Περιθλασίμετρο ακτίνων X (ανάλυση/επίλυση κρυσταλλικών δομών), Φασματοφωτόμετρα (υπερύθρου IR, υπεριώδους ορατού UV-Vis, φθορισμού), Ηλεκτροχημική διάταξη κυκλικής βολταμετρίας, Θερμική ανάλυση, Μαγνητικές μετρήσεις σε θερμοκρασία δωματίου, Ιξωδόμετρο, α και γ-φασματοσκοπία (ανιχνευτές NaI και Ge), φθορισμό με ακτίνες Χ και Aτομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη, λάμπες (Pb, Fe, Sn, Cd, P)

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας αφορά τα αντικείμενα:

Ενώσεις Συναρμογής

Σύνθεση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και προσδιορισμός της δομής με περίθλαση ακτίνων-Χ .

Ενώσεις Συναρμογής

Βιολογικού/Φαρμακευτικού ενδιαφέροντος Ενώσεις Συναρμογής

Σύνθεση, Μελέτη της αντιοξειδωτικής, αντιμικροβιακής, αντικαρκινικής και αντιχολινεργικής συμπεριφοράς και της σχέσης δομής–βιοδραστικότητας (αλληλεπίδραση με DNA και αλβουμίνες) ενώσεων συναρμογής.

Βιολογικού/Φαρμακευτικού ενδιαφέροντος Ενώσεις Συναρμογής

Τεχνολογικού ενδιαφέροντος Ενώσεις Συναρμογής

Σύνθεση, φωτοφυσικές, μαγνητικές μελέτες. Εκπομποί τύπου OLED, φωτοκαταλύτες παραγωγής υδρογόνου, φωτοευαισθητοποιητές για ηλιακές κυψέλες τύπου DSSC, αισθητήρες φωταύγειας και μονομοριακοί μαγνήτες.

Τεχνολογικού ενδιαφέροντος Ενώσεις Συναρμογής

Νανοϋλικά

Ανόργανα Νανοσωματίδια: Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιολογική μελέτη (αλληλεπίδραση με DNA, αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντικαρκινική συμπεριφορά).
Μαγνητικά Νανοσωματίδια: Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιοϊατρικές εφαρμογές όπως διαγνωστικές τεχνικές (μαγνητική τομογραφία), θεραπεία (υπερθερμία) και μεταφορά φαρμάκων.

Νανοϋλικά

Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία

Ραδιοχημεία περιβάλλοντος: Προσρόφηση ραδιονουκλιδίων σε βιοϋλικά, ζεόλιθους και συνθετικά υλικά; Προσδιορισμός φυσικής ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα (εδάφη, ιζήματα, νερά) με γ-φασματοσκοπία; Διαχωρισμός και προσδιορισμός ραδιονουκλιδίων με α-φασματοσκοπία.
Εφαρμογή πυρηνικών τεχνικών στην έρευνα υλικών: ανάλυση με νετρονική ενεργοποίηση, φθορισμό ακτίνων-X και πυρηνικές αντιδράσεις.

Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία

Κρυσταλλογραφία

Περίθλαση ακτίνων Χ μονοκρύσταλλου με τη χρήση του περιθλασιμέτρου ακτίνων Χ του εργαστηρίου μας. Με τη μέθοδο διευκρινίζεται και απεικονίζεται πλήρως η μοριακή και η κρυσταλλική δομή της εξεταζόμενης ένωσης. Με τον όρο μοριακή δομή νοείται η στερεοχημική διάταξη των ατόμων που αποτελούν την εξεταζόμενη ένωση. Με τον όρο κρυσταλλική δομή περιγράφεται η διάταξη όλων των περιεχόμενων στον κρύσταλλο και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (Van der Waals, π-π, δεσμών υδρογόνου) με τελικό αποτέλεσμα την εξήγηση και πρόβλεψη των ιδιοτήτων της ένωσης σε στερεή κατάσταση.

Κρυσταλλογραφία

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής 231-099-7706
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγήτρια 231-099-7876
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7790
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7437
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7853
Βασιλειάδου Σαούλα Βασιλειάδου Σαούλα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7809
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7747
Καραγιαννίδης Πέτρος Καραγιαννίδης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής
Μανουσάκης Γεώργιος † Μανουσάκης Γεώργιος † Ομότιμος Καθηγητής
Τοσσίδης Ιωάννης Τοσσίδης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Τσιάμης Χρήστος Τσιάμης Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Αντώνογλου Ορέστης Αντώνογλου Ορέστης Μεταδιδάκτορας
Γιαννούση Κλεονίκη Γιαννούση Κλεονίκη Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Ζιάννα Αριάδνη Ζιάννα Αριάδνη Μεταδιδάκτορας 231-099-7791