Διευθύντρια Εργαστηρίου: Βουτσά Δήμητρα (Καθηγήτρια)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Καραπετσά Χριστίνα, Τηλ. 2310997747, eMail. karape@chem.auth.gr

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1977 (Π.Δ. 767/77 ΦΕΚ 249.5.9.77, τεύχος Α’) και ανήκει στον Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής, Περιβαλλοντικής και Εκπαι­δευτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Στο Εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα χημείας περιβάλλοντος, ελέγχου και προστασίας του ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος. Διαθέτει σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό και εργαστηριακή υποδομή για δειγματοληψία και προσδιορισμό ανόργανων και οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Το Εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακά, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Χη­μείας και σε άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν αναπτύξει συ­νερ­γασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 • Αρχές Αντιρρύπανσης & Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Xημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
 • Διασφάλιση Ποιότητας Ελέγχου και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδίκευση: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 • Χημεία και Έλεγχος Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων
 • Χημεία και Έλεγχος Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
 • Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης
 • Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων-Πρότυπα Διαχείρισης
 • Αντιρρύπανση και διαχείριση νερών και αποβλήτων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 • Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αέριους και σωματιδιακούς ρύπους
 • Ρύπανση υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος από οργανικούς μικρορρύπους, βαρέα μέταλλα-τοξικά στοιχεία, θρεπτικά συστατικά
 • Τύχη, φυσικοχημική συμπεριφορά και μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον
 • Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση μεθόδων για προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων – Διαχείριση αποβλήτων
 • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης για την απομάκρυνση ανόργανων και οργανικών ρύπων

Διαπίστευση – Παροχή υπηρεσιών

Το Εργαστήριο (Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΟΜΑΣ) είναι διαπιστευ­μένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 (Αρ. Πιστοπ. 739-3) για τη δοκιμή: «Δειγματοληψία και προσδιορισμός των κλασμάτων PM10/PM2.5 (μέθοδος αναφοράς ΕΛΟΤ EN 12341:2014)»  (Certificate).

Tο Εργαστήριο έχει τη δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών:

 • Παρακολούθηση ποιότητας αέρα (ΝΟx, O3, BTEX, VOCs, UFPs/PM1/PM5/PM10, βαρέα μέταλλα, PAHs, PCBs, OCPs, PBDEs, EDCs, χημικοί παράγοντες δυσοσμίας, κ.ά.)
 • Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού (φυσικοχημικές παράμετροι, βαρέα μέταλλα, οργα­νικοί ρύποι, παραπροϊόντα απολύμανσης κ.ά.)
 • Έλεγχος-αξιολόγηση της χημικής κατάστασης επιφανειακώννερών (φυσικοχημικές πα­ρά­μετροι, ενώσεις αζώτου και φωσφόρου, βαρέα μέταλλα, οργανικοί ρύποι, κ.ά.)
 • Προσδιορισμός ανόργανων και οργανικών ρύπων σε απόβλητα
 • Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων –Δοκιμές έκπλυσης

 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Βουτσά Δήμητρα Βουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7858
Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγήτρια 231-099-7805
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Λαμπροπούλου Δημητρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7687
Αντωνίου Κυριάκος Αντωνίου Κυριάκος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7856
Ευγενίδου Ελένη Ευγενίδου Ελένη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7446
Κούρας Αθανάσιος Κούρας Αθανάσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7932
Μανώλη Ευαγγελία Μανώλη Ευαγγελία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7925
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7747
Κουϊμτζής Θεμιστοκλής † Κουϊμτζής Θεμιστοκλής † Ομότιμος Καθηγητής
Μπέσης Αθανάσιος Μπέσης Αθανάσιος Μεταδιδάκτορας
Νάννου Χριστίνα Νάννου Χριστίνα Μεταδιδάκτορας 231-099-0556

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου και στη σελίδα:

https://environment-lab-chem-auth.blogspot.com/