Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιαννακουδάκης Παναγιώτης (Καθηγητής)

Αποστολή – Σκοπός – Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Χημικής Εκπαίδευσης και της Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
 2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τη Χημική Εκπαίδευση και την Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία.
 3. Την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δράσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 6. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): .Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
 7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 8. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
 9. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
 10. Την έκδοση περιοδικών.
 11. Τη δημιουργία βιβλιοθήκης και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εποπτικού υλικού.

Διδασκαλία

Οργάνωση και υλοποίηση διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, όπως:

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Αρχές Χημείας
 • Διδακτική της Χημείας και το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας
 • Δόμηση, Παρουσίαση και Διάδοση Χημικής Πληροφορίας
 • Ιστορία και Επιστημολογία Θετικών Επιστημών
 • Πληροφορική στη Χημεία
 • Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με Χρήση Τηλεκπαιδευτικών Δικτύων
 • Πληροφορική και Οργανολογία στο Χημικό Εργαστήριο

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας
 • Πειράματα και Σχετικές Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας
 • Ιστορία και επιστημολογία της Χημείας
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας

Επιμορφωτικές δράσεις

 • Διοργάνωση και υλοποίηση workshops και προγραμμάτων επιμόρφωσης για καθηγητές χημείας
 • Οργάνωση εργαστηριακών προγραμμάτων και προγραμμάτων επίδειξης για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γνωστικό αντικείμενο “Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Μελέτη και βελτίωση τρόπων και μεθόδων της διδασκαλίας της Χημείας (στο πλαίσιο της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών) μέσα από τη  εφαρμογή των υπαρχόντων διδακτικών τεχνικών, αλλά και τη διερεύνηση και δοκιμαστική εφαρμογή νέων. Μελέτη δυσκολιών διδασκόμενων στην κατανόηση εννοιών και στην επίλυση προβλημάτων Χημείας και συσχέτιση τους με εναλλακτικές προϋπάρχουσες νοητικές ιδέες και παραστάσεις για τα χημικά φαινόμενα. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της Χημείας με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Γεωλογία). Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων. Ανάπτυξη, μεθοδολογία εφαρμογής και αξιολόγηση της διδακτικής αποτελεσματικότητας της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη χημική εκπαίδευση. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και διατάξεων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που προάγουν την Χημική επιστήμη και Εκπαίδευση.

Τομείς Έρευνας

Ερευνητικά θέματα χημικής εκπαίδευσης σε πεδία σχετικά με:

 • το περιεχόμενο της χημείας αυτό καθ’ αυτό, αναλυτικά προγράμματα, κ.λ.π.
 • τις μεθόδους διδασκαλίας και το ρόλο των διαλέξεων, των πειραμάτων, κ.λ.π.
 • τη μάθηση των χημικών εννοιών, την εννοιολογική αλλαγή, το ρόλο των πολλαπλών αναπαραστάσεων, κ.λ.π.

Ερευνητικά θέματα εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χημική εκπαίδευση σε πεδία σχετικά με:

 • το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση της επίδρασης στη μάθηση της χημείας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • τις τεχνικές σχεδίασης του μαθησιακού μηνύματος (instructional message design), στη σχεδίαση των μέσων που χρησιμοποιούνται (κείμενο, οπτικοποιήσεις, ήχος, βίντεο, μοντέλα, κ.λπ.), και τη μελέτη της πολυκαναλικής επικοινωνίας (Multiple-Channel Communication)
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγητής 231-099-7683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-7724
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7735