Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος

Δομή και οργάνωση σπουδών Πρόγραμμα βασικού κύκλου σπουδών (1ο – 6ο εξάμηνο) Μαθήματα επιλογής βασικού κύκλου
Ημι-υποχρεωτικά μαθήματα (5ο & 6ο εξάμηνο) Συνοπτική περιγραφή των κατευθύνσεων σπουδών Πρόγραμμα κατευθύνσεων σπουδών (7ο & 8ο εξάμηνο)

Κανονισμοί και διαδικασίες

Οδηγίες για τις εγγραφές Αριθμός και διάρκεια εξεταστικών περιόδων Κανόνες εξέτασης στα μαθήματα
Διαδικασία ένταξης φοιτητών/τριών σε κατεύθυνση σπουδών Διαδικασία ορισμού θέματος & επιβλέποντος/πουσας πτυχιακής εργασίας Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
Προδιαγραφές καταχώρησης πτυχιακών εργασιών στο ΙΚΕΕ Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίων Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα
Πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών/τριών Πληροφορίες για τη σίτιση των φοιτητών/τριών Οδηγός Επιβίωσης

Παλαιότεροι οδηγοί σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2020-21 Study Guide 2020-2021
Οδηγός Σπουδών 2019-20 Study Guide 2019-2020
Οδηγός Σπουδών 2018-19 Study Guide 2018-19
Οδηγός Σπουδών 2017-18