Η κατοχή ΠΠΔΕ δίδει τη δυνατότητα στους/στις αποφοίτους του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015‐16 και εξής
(α) να γίνονται δεκτοί/ές στο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
(β) να προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Το Τμήμα Χημείας καθόρισε τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση του ΠΠΔΕ και η Σύγκλητος ενέκρινε την πρόταση.
Έτσι, το ΠΠΔΕ θα χορηγείται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημείας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υπό ορισμένες προϋποθέσεις:
Προϋποθέσεις χορήγησης ΠΠΔΕ στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, που απαιτείται να δηλώσουν οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας, στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ορίζονται υπεύθυνοι οι καθηγητές του Εργαστηρίου Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πλη­ρο­φορικής και Επικοινω­νιών στη Χημεία, κ.κ. Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, Γιαννακουδάκης Ανδρέας και Παπαδόπουλος Νικόλαος. Συντονιστής ορίζεται ο κ. Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΗN ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ