ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ενεργοποιείται ως κάρτα βιβλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος όπου ανήκει ο χρήστης. Η Β/Θ εκδίδει κάρτα εξωτερικού χρήστη μόνο σε όσους δεν έχουν δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας, με καταβολή συνδρομής, το ποσό της οποίας εξαρτάται από τη διάρκεια και την ιδιότητα του χρήστη.

Δικαιολογητικά:

Ισχύς: η κάρτα βιβλιοθήκης ισχύει όσο ο κάτοχος είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με την υποχρέωση να την ανανεώνει. Η ανανέωση γίνεται με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή βεβαίωση από τη γραμματεία. Η διάρκεια της ανανέωσης εξαρτάται από την κατηγορία των χρηστών (βλέπε κανονισμό βιβλιοθήκης). Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει για 1 έτος.

Χρέωση: (για την κάρτα β/θ): καμία, είναι δωρεάν μόνο όμως για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με την κάρτα βιβλιοθήκης μπορείς να:

  • Δανειστείς βιβλία από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ
  • Ελέγχεις online τα βιβλία που έχεις δανειστεί (με χρήση ενός επιθυμητού ΡΙΝ που έχεις δηλώσει στη Β/Θ)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

Η κυκλοφορία του υλικού της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από τον ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Τον πλήρη κανονισμό θα τον βρείτε στη διεύθυνση https://www.lib.auth.gr/node/167/

Τα δικαιώματα δανεισμού διαμορφώνονται ανάλογα με την ιδιότητα του δανειζόμενου και το είδος του υλικού που επιθυμεί να δανειστεί. Ακολουθεί απόσπασμα του κανονισμού με τους όρους χρήσης.

4.2. Όροι του δανεισμού και ανανεώσεις

Ανάλογα με την ιδιότητά τους οι χρήστες μπορούν τα δανειστούν και να ανανεώσουν τα τεκμήρια ως εξής :

Ιδιότητα Μέλους Μέγιστος αριθμός

δανειζόμενων τεκμηρίων

Μέγιστη διάρκεια δανεισμού Μέγιστος αριθμός ανανεώσεων
Μέλη ΔΕΠ Είκοσι (20) Εξήντα (60) *
ημερολογιακές ημέρες
Δύο (2) φορές
Διδάσκοντες με σχέση εργασίας με το ΑΠΘ (π.χ. Π.Δ/407)

Μέλη ΕΕΔΙΠ

Μεταδιδάκτορες ΑΠΘ

Υποψήφιοι διδάκτορες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Δεκαπέντε (15) Τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες
Δύο (2) φορές
Προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές Erasmus

Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

Έξι (6) τεκμήρια (4 από συλλογή πλήρους δανεισμού & 2 από συλλογή
δανεισμού περιορισμένης διάρκειας)
Δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
Δύο (2) φορές
Εξωτερικά μέλη ** Τρία (3) Δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
Μία (1) φορά

* Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση των μελών ΔΕΠ στα διδακτικά τους καθήκοντα, ορίζεται γι’ αυτά διευρυμένη περίοδος δανεισμού. Διευκρινίζεται όμως ότι με ευθύνη του αρμόδιου υπάλληλου της βιβλιοθήκης, αν ζητηθεί το τεκμήριο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μελών, το μέλος ΔΕΠ οφείλει να το επιστρέψει στη βιβλιοθήκη, ώστε να μπορέσει ο αιτών να το δανειστεί ως τεκμήριο της συλλογής πλήρους ή περιορισμένου δανεισμού ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου βιβλιοθηκονόμου.

** Κάρτα μπορούν να εκδώσουν και οι φοιτητές Erasmus για περιορισμένο χρονικό διάστημα με βάση τη διάρκεια παραμονής τους που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο της Σχολή ή Τμήματος που φοιτούν με τα αντίστοιχα δικαιώματα των εξωτερικών μελών.

Πρόστιμα: ο δανειζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ/ανά ημέρα καθυστέρησης. Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφλησή του (αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας, άρθρο 4.3. Πρόστιμα). Τα έσοδα από τα πρόστιμα η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας τα δαπανεί για εξοπλισμό και εμπλουτισμό της συλλογής της.

Κράτηση υλικού: τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να κάνουν κράτηση βιβλίου που είναι δανεισμένο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία κράτησης υλικού στο άρθρο 4.2. (παράγραφοι 4.2.3 και 4.2.4) του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τα βιβλία προστατεύονται από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Πριν από την απομάκρυνσή τους από τη Β/θ πρέπει να ελέγχονται στο τμήμα δανεισμού.

Κανένα βιβλίο δεν βγαίνει από τη Β/θ αν δεν δανειστεί.

Ο δανεισμός διενεργείται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της Β/θ.

Κατά την είσοδο των αναγνωστών στη Β/θ, οφείλουν να κλειδώσουν τις τσάντες και τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ερμάρια που βρίσκονται στο χώρο της εισόδου.

Η χρήση τροφίμων, ποτών και το κάπνισμα δεν επιτρέπονται στους χώρους της Β/θ.

Οι αναγνώστες παρακαλούνται ιδιαίτερα να αποφεύγουν τη βάναυση χρησιμοποίηση των βιβλίων. Δεν τσακίζουμε τις σελίδες και δεν σημειώνουμε επάνω. Στα τραπέζια υπάρχουν σελιδοδείκτες και λευκές κάρτες για σημειώσεις.

Μετά τη χρήση του υλικού, ο αναγνώστης κλείνει και αφήνει τα βιβλία με τάξη είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε σε χώρο που του υποδεικνύει ο βιβλιοθηκονόμος. Ο αναγνώστης δεν τοποθετεί τα βιβλία που χρησιμοποίησε στα ράφια, αλλά ούτε τα εγκαταλείπει στο τραπέζι σαν άμορφη μάζα.

ΒΕΒAΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) που έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή ή τις σπουδές τους αντίστοιχα, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της κάρτας μέλους του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ. Πριν την ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έγγραφη βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση προς τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ (δανεισμένο υλικό, πρόστιμα). Με τη χορήγηση της βεβαίωσης η Βιβλιοθήκη ακυρώνει την κάρτα μέλους και διαγράφει τον χρήστη από το αυτοματοποιημένο σύστημα.