Πρόεδρος Τμήματος

Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής
Τηλ. 2310997835
spathis@chem.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καραπάντσιος Θεόδωρος, Καθηγητής
Τηλ. 2310997772
karapant@chem.auth.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα

Βαθμίδα, Ιδιότητα

Σπαθής Π. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Καραπάντσιος Θ. Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σιγάλας Μ. Καθηγητής, Δ/ντής Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας
Λίτινας Κ. Καθηγητής, Δ/ντής Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Σαζού Δ. Καθηγήτρια, Δ/ντρια Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Δεληγιάννη Ε. Καθηγήτρια, Δ/ντρια Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας
Μανώλη Ε. Μέλος ΕΔΙΠ

Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων

Τομέας

Διευθυντής/ντρια

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΓΑΧ) Δ/ντής Τομέα: Σιγάλας Μ. (Καθηγητής)
    1. Ανόργανης Χημείας (2019-2022) 1. Δ/ντρια Εργ.: Δενδρινού-Σαμαρά Α. (Καθηγήτρια)
    2. Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας (2020-2023) 2. Δ/ντής Εργ.: Σιγάλας Μ.  (Καθηγητής)
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΧΒ) Δ/ντρια Τομέα: Λίτινας Κ. (Καθηγητής)
    1. Οργανικής Χημείας (2020-2023) 1. Δ/ντής Εργ.: Λυκάκης Ι. ((Αναπληρώτης Καθηγητής)
    2. Βιοχημείας (2020-2023) 2. Δ/ντρια Εργ.: Χολή-Παπαδοπούλου Θ. (Καθηγήτρια)
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΦΑΠΧ) Δ/ντρια Τομέα: Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ. (Καθηγήτρια)
     1.  Φυσικοχημείας (2020-2023) 1. Δ/ντής Εργ.: Σαζού Δ. (Καθηγήτρια)
     2. Αναλυτικής Χημείας (2019-2022) 2. Δ/ντής Εργ.: Σαμανίδου Β. (Καθηγήτρια)
     3. Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος (2020-2023) 3. Δ/ντρια Εργ.: Βουτσά Δ. (Καθηγήτρια)
     4. Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (2020-2023) 4. Δ/ντής Εργ.: Γιαννακουδάκης Π. (Καθηγητής)
Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΧΤΒΧ) Δ/ντής Τομέα: Δεληγιάννη Ε.  (Καθηγήτρια)
    1. Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (2018-2021) 1. Δ/ντής Εργ.: Καραπάντσιος Θ. (Καθηγητής)
    2.  Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων  (2020-2023) 2. Δ/ντής Εργ.: Μπικιάρης Δ. (Καθηγητής)
    3. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (2020-2023) 3. Δ/ντρια Εργ.:Παρασκευοπούλου Α. (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Συνέλευση Τμήματος

Όνομα

Βαθμίδα

Αβρανάς Α. καθηγητής
Αγγαρίδης Π. επίκουρος καθηγητής
Ακρίβος Π. καθηγητής
Ανθεμίδης Α. καθηγητής
Αχιλιάς Δ. καθηγητής
Γάλλιος Γ. καθηγητής
Γηρούση Σ. καθηγήτρια
Δεληγιάννη Ε. καθηγήτρια, ως Δ/ντρια Τομέα ΧΤΒΧ
Δενδρινού – Σαμαρά Α. καθηγήτρια
Ζουμπούλης Α. καθηγητής
Ζωγράφος Α. αναπληρωτής καθηγητής
Θεοδωρίδης Γ. καθηγητής
Καραπάντσιος Θ. καθηγητής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κατσογιάννης Ι. αναπληρωτής καθηγητής
Κουμπής Α. καθηγητής
Λίτινας Κ. καθηγητής, ως Δ/ντής Τομέα ΟΧΒ
Λυκάκης Ι. αναπληρωτής καθηγητής
Μανώλη Ε. μέλος ΕΔΙΠ
Μπικιάρης Δ. καθηγητής
Νενάδης Ν. επίκουρος καθηγητής
Πανταζάκη Α. καθηγήτρια
Παρασκευοπούλου Α. αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σαζού Δ. καθηγήτρια, ως Δ/ντρια Τομέα ΦΑΠΧ
Σαμανίδου Β. καθηγήτρια
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ. καθηγήτρια
Σιγάλας Μ. καθηγητής, ως Δ/ντής Τομέα ΓΑΧ
Σπαθής Π. καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Σταθάκης Χ. επίκουρος καθηγητής
Στεργιόπουλος Θ. επίκουρος καθηγητής
Σωτηρόπουλος Σ. καθηγητής
Τριανταφυλλίδης Κ. καθηγητής
Τσιμίδου Μ. καθηγήτρια
Τσιπλακίδης Δ. αναπληρωτής καθηγητής
Τσόγκας Γ. επίκουρος καθηγητής
Χατζηδημητρίου Α. αναπληρωτής καθηγητής
Χολή-Παπαδοπούλου Θ. καθηγήτρια
Ψωμάς Γ. αναπληρωτής καθηγητής

Διατελέσαντες Πρόεδροι Τμήματος

 • Γεωργάτσος Ιωάννης, 1982-1986
 • Τσίπης Κωνσταντίνος, 1986-1991
 •  Κυριακίδης Δημήτριος, 1991- 1995
 •  Νικολαΐδης Δημήτριος, 1995-1999
 •  Παπαδογιάννης Ιωάννης, 1999-2003
 • Γιαννακουδάκης Ανδρέας, 2003-2007
 •  Παπουτσής Αχιλλέας, 2007-2011
 •  Γιαννακουδάκης Ανδρέας, 2011-2013
 • Παπουτσής Αχιλλέας, 2013-2015
 • Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα, 2015-2017
 • Σπαθής Παναγιώτης, 2017-2022

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμήματος

(η ιδιότητα του αναπληρωτή προέδρου για πρώτη φορά ισχύει το ακαδημαϊκό έτος 93-94 )

 • Καραγιαννίδης Πέτρος, 1993-1995
 • Κουϊμτζής Θεμιστοκλής, 1995-1997
 • Μάτης Κωνσταντίνος, 1997-2001
 • Σπυρούδης Σπύρος, 2001-2003
 • Τσιάμης Χρήστο,ς 2003-2005
 • Χολή- Παπαδοπούλου Θεοδώρα, 2005-2007
 • Αρζόγλου Παντελεήμων, 2007-2009
 • Λύτινας Κωνσταντίνος, 2009-2011
 • Θεμελής Δημήτριος, 2011-2013
 • Κουτούλη-Αργυροπούλου Ευδοξία, 2013-2015
 • Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, 2015-2017
 • Αχιλιάς Δημήτριος, 2017-2020
 • Καραπάντσιος Θεόδωρος, 2020-2022