Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων Τμήματος Χημείας και συγκεκριμένα

  • εσωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας,
  • εσωτερικών μελών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., και
  • εξωτερικών μελών άλλων ΑΕΙ (της Ημεδαπής/ Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής) ή Ερευνητές της Ημεδαπής/Αλλοδαπής

για την εκλογή – μονιμοποίηση – εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος.

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου
3018/17-3-2020
Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου
3034_24-9-2020