Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων Τμήματος Χημείας και συγκεκριμένα

  • εσωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας,
  • εσωτερικών μελών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., και
  • εξωτερικών μελών άλλων ΑΕΙ (της Ημεδαπής/ Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής) ή Ερευνητές της Ημεδαπής/Αλλοδαπής

για την εκλογή – μονιμοποίηση – εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος.

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου 3086/10-11-2021
Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου 3063/28-4-2021
Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου 3034_24-9-2020