Το Τμήμα Χημείας στα πλαίσια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ)  υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, που στοχεύουν στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων που συνδέονται με την αγορά εργασίας, στην εμβάθυνση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από φορείς τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των επιμορφωμένων. Τα στοιχεία για τα προγράμματα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Τίτλος Σύντομή περιγραφή Διάρκεια Συμμετέχοντες
Πιστοποιητικό Μέθοδος υλοποίησης
Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετά-βαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015. 56 ώρες Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σύγχρονη (71%) και ασύγχρονη (29%) εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2015

 

Σκοπός αυτού προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015 56 ώρες Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σύγχρονη (71%) και ασύγχρονη (29%) εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017

 

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017. 70 ώρες Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σύγχρονη (80%) και ασύγχρονη (20%) εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου FSSC 22000 έκδοση 5.2 56 ώρες Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σύγχρονη (71%) και ασύγχρονη (29%) εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018. 56 ώρες Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σύγχρονη (71%) και ασύγχρονη (29%) εξ αποστάσεως εκπαίδευση