Διευθύντρια Εργαστηρίου: Σαζού Δήμητρα (Καθηγήτρια)

Το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, το οποίο ιδρύθηκε το 1939 ως τακτική έδρα Φυσικής Χημείας, αποτελεί σήμερα ένα από τα 4 εργαστήρια του Τομέα Φυσικής, Ανα­λυτικής, Περιβαλλοντικής και Εκπαιδευτικής Χημείας. Τα ενεργά γνωστικά αντικείμενά του είναι Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία.

Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, σε προπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία και την εργαστηριακή άσκηση φοιτητών του Τμήματος Χημείας, όπως επίσης και φοιτητών άλλων Τμημάτων (Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Γεωλογίας) στο αντικείμενο της Φυσικής Χημείας. Επιπλέον, στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας προσφέρει μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής σχετικά με την Ηλεκτροχημεία και τις εφαρμογές της, τη Φυσικοχημεία μη Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων, Διεπιφανειών και Κολλοειδών και τη Φυσική Αναλυτική Χημεία καθώς και ερευνητικές πτυχιακές εργασίες.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου υποστηρίζουν διδακτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»  και εκπαιδεύει ερευνητικά μεταπτυχιακούς φοιτητές για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Φυσικής Χημείας επικεντρώνονται σε διάφορα πεδία όπως ηλεκτροχημεία (ηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροαπόθεση και διάβρωση-παθητικοποίηση μετάλλων, ηλεκτροχημικούς ταλαντωτές, κυψέλες καυσίμου, μπαταρίες), φωτοηλεκτροχημεία και ετερογενή φωτοκατάλυση, οπτοηλεκτρονικά υλικά και διατάξεις, φυσικοχημεία διεπιφανειών και κολλοειδών συστημάτων, φαινόμενα προσρόφησης, αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής, ετερογενή κατάλυση και μοντελοποίηση χρωματογραφικών διεργασιών.

Hλεκτροχημεία

Hλεκτροκατάλυση

 • Ηλεκτροκατάλυση (παρασκευή, χαρακτηρισμός και ηλεκτροχημική δραστικότητα ηλεκτροκαταλυτικών υλικών με έμφαση σε αντιδράσεις κυψελών καυσίμου και ηλεκτρόλυσης).
 • Μικροσκοπίες σάρωσης με ακίδα (Scanning Probe Microscopies: AFM, STM, SECM) με έμφαση στη μελέτη ηλεκτροκαταλυτών και φωτοκαταλυτών.

Κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες ιόντων λιθίου

 • Κυψέλες καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM) και στερεών οξειδίων (SOFC).
 • Διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης και στερεών οξειδίων.
 • Ανάπτυξη υγρών ηλεκτρολυτών μπαταριών ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας με δυνατότητα λειτουργίας υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (έως -40oC) για διαστημικές εφαρμογές και ανάπτυξη ανόργανων στερεών ηλεκτρολυτών για μπαταρίες στερεού τύπου για εφαρμογές στην αυτοκίνηση.

Ηλεκτροχημική Διάβρωση και Παθητικοποίηση μετάλλων και Κραμάτων

 • Φυσικο-ηλεκτροχημικές διεργασίες που διέπουν τη διάβρωση και παθητικοποίηση μετάλλων και κραμάτων. Μηχανισμοί ανάπτυξης ανοδικών οξειδίων σύμφωνα με μοντέλα πλεγματικών σημειακών ατελειών.
 • Φαινόμενα αυτό-οργάνωσης σε μη γραμμικά δυναμικά συστήματα σχετικά με την ηλεκτροχημεία και την επιστήμη των υλικών.
 • Ηλεκτροχημική σύνθεση και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων ηλεκτρονικά αγώγιμων πολυμερών και νανοσύνθετων παραγώγων τους σε διάφορα αγώγιμα υποστρώματα και η εφαρμογή τους στην αντιδιαβρωτική τεχνολογία μετάλλων και κραμάτων.
Ηλεκτροχημική διάταξη SECM Μικροσκόπιο AFM

https://sites.google.com/site/afmchemauth/

Υλικά και διατάξεις κυψελών καυσίμου και ηλεκτρόλυσης


Φωτοηλεκτροχημεία

Φωτοηλεκτροχημεία Ημιαγωγών – Φωτοκατάλυση

 • H ομάδα φωτοκατάλυσης (1 μέλος ΔΕΠ + 3 Μεταδιδάκτορες) επικεντρώνεται στις εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων, στην αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και στη φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. Σημαντικό μέρος αυτής της δραστηριότητας σχετίζεται και με την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
 •  Φωτοηλεκτροκατάλυση (παρασκευή, χαρακτηρισμός και φωτοηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα φωτοκαταλυτών με έμφαση στις ηλεκτροχημικά ενισχυόμενες φωτο-οξειδώσεις).

Οπτοηλεκτρονικά Υλικά και Διατάξεις

 •  Ανάπτυξη και μελέτη υβριδικών (ανόργανων/οργανικών) ή αμιγώς ανόργανων κρυσταλλικών υλικών για ενεργειακές εφαρμογές (ηλιακά κελιά) και εφαρμογές φωτισμού (LED).

Φυσική Χημεία Επιφανειών και Διεπιφανειών

Φυσικοχημεία διεπιφανειών και φαινόμενα προσρόφησης τασενεργών ουσιών

 • Μελέτη της κινητικής της προσρόφησης και χαρακτηρισμός της αλληλεπίδρασης (φαινόμενα συνέργειας ή παρεμπόδισης) μιγμάτων τασενεργών ουσιών αλλά και τασενεργών ουσιών με υδατοδιαλυτά πολυμερή στη διεπιφάνεια αέρα/νερού.
 • Κατανόηση της κινητικής προσρόφησης τασενεργών ουσιών και μιγμάτων τους στη διεπιφάνεια υδραργύρου/ηλεκτρολυτικού διαλύματος με μετρήσεις μεταβολής της διαφορικής χωρητικότητας της διπλοστοιβάδας με τον χρόνο και χαρακτηρισμός του τρόπου τοποθέτησής των τασενεργών ουσιών μέσω διαφόρων σχηματισμών, όπως μονοστοιβάδες, ημιμικκύλια, μικκύλια, υμένια, μορφοκλασματικές δομές.

Φυσικοχημικές μετρήσεις με χρωματογραφικές μεθόδους (Αέρια Χρωματογραφία Αναστρεφόμενης Ροής, Μονοφασικές Χρωματογραφίες Πεδίων)

 • Προσρόφηση αερίων σε ετερογενή στερεά (διεπιφάνεια αερίου – στερεού).
 • Φαινόμενα μεταφοράς (διεπιφάνεια αερίου – υγρού).
 • Ετερογενής κατάλυση
  • φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και μελέτη της δραστικότητας νανοσωματιδιακών καταλυτών ευγενών μετάλλων
  • παρασκευή, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και μελέτη της δραστικότητας ηλεκτροκαταλυτικών υλικών, με βάση το χρυσό, σε αντιδράσεις στοιχείων καύσης

Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά φυσικοχημικών συστημάτων υπό συνθήκες μη ισορροπίας

 • Χωροχρονική αυτό-οργάνωση (ταλαντώσεις, χωρικές δομές, χάος) χημικών αντιδράσεων υπό συνθήκες μη ισορροπίας.
 • Ανάλυση μη γραμμικών χρονοσειρών και υπολογισμός χαρακτηριστικών ποσοτήτων με στόχο την κατανόηση της δυναμικής των φυσικοχημικών διεργασιών που ελέγχουν τη συμπεριφορά ηλεκτροχημικών ταλαντωτών.

 • Ερευνητής (ΔΕΠ) 1 Καθηγητής Αντώνιος Αβρανάς
 • Ερευνητής (ΔΕΠ) 2 Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Γαβριήλ
 • Ερευνητής (ΔΕΠ) 3 Καθηγήτρια Δήμητρα Σαζού
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής 231-099-7686
Σαζού Δήμητρα Σαζού Δήμητρα Καθηγήτρια 231-099-7813
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής 231-099-7742
Τσιπλακίδης Δημήτριος Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7766
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7824
Στεργιόπουλος Θωμάς Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7752
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7764
Νικήτας Παναγιώτης Νικήτας Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής 231-099-7773
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής 231-099-7785
Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μπερμπερίδου Χρυσάνθη Μεταδιδάκτορας 231-099-7744
Τσουμαχίδου Σοφία Τσουμαχίδου Σοφία Μεταδιδάκτορας 231-099-7744