Εξοπλισμός

Κατασκευαστής – Μοντέλο

Υπεύθυνος

Κανονισμός λειτουργίας

Σύστημα φασματομετρίας μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) με σύστημα αποσύνθεσης με λέιζερ (Laser Ablation) Thermo Scientific™ iCAP™ Q ICP-MS ΝWR 213 Δήμητρα Λαμπροπούλου
Σύστημα STM-AFM AFM/STM Solver Pro NT-MDT Σωτήρης Σωτηρόπουλος
Ηλεκτροχημικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SECM) Model 370 Scanning Electrochemical Workstation Princeton Applied Research Σωτήρης Σωτηρόπουλος
Φασματογράφοι Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού (NMR) Bruker Αvance III 300
Agilent 500 MHz
Κωνσταντίνος Λίτινας
Μονάδα Περίθλασης ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου (scXRD) Bruker Kappa APEX II Αντώνιος Χατζηδημητρίου
Πυρολύτης συζευγμένος με αέρια χρωματογραφία και φασματοσκοπία μαζών, Py-GC/MS Frontier -Shimatzu Δημήτριος
Μπικιάρης
Σύστημα GC-MS Agilent 6890A Αδαμαντινή Παρασκευοπούλου