Το Τμήμα Χημείας συνεργάζεται με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών, μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και υπόλοιπου προσωπικού ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Α.Π.Θ στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα. Το ΤΕΕΠ παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής.

Πρόγραμμα Erasmus+ International

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Από το 2015, το Erasmus+ έγινε διεθνές – Erasmus+ International Credit Mobility Programme – και άνοιξε τον δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρώπης (Partner Countries). Οι στόχοι του είναι:

 • Η διεθνής προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
 • Η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη – κέντρο υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης
 • Η βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων, απόκτηση «ευρωπαϊκής» εμπειρίας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία.
 • Η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς

ΔιΙδρυματικές Συμφωνίες Erasmus+ International

Για να ενημερωθείτε για τα πεδία σπουδών καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list 

Από τα διαθέσιμα προγράμματα επιλέξτε το τρέχον (ενεργό) πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, σημαντικές πληροφορίες που παρέχεται στο κείμενο κάθε Συμφωνίας είναι

 • στοιχεία επικοινωνίας των Νόμιμων Εκπροσώπων των Ινστιτούτων Υποδοχής και Αποστολής,
 • αντιστοιχήσεις βαθμολογιών των μαθημάτων,
 • προτεινόμενη και απαιτούμενη γλωσσομάθεια,
 • οικονομικά θέματα
 • βοήθεια για απόκτηση Visa, ασφάλιση, και στέγαση
 • διαθέσιμες υπηρεσίες για φοιτητές με αναπηρίες

Προϋποθέσεις

Οι σπουδές των φοιτητών επιμερίζονται σε τρεις Κύκλους Σπουδών:

 1. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει προπτυχιακούς φοιτητές
 2. Ο Δεύτερο Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει μεταπτυχιακούς φοιτητές
 3. Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει υποψήφιους διδάκτορες

Στα πλαίσια του Erasmus+ International η Συνολική Διάρκεια Κινητικότητας για Σπουδές ανά φοιτητή και για όλους τους κύκλους σπουδών είναι 12 μήνες. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών. Η διάρκεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνεις Περιόδους Μετακίνησης είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική. Τόσο για Σπουδές όσο για Πρακτική οι Περίοδοι Μετακίνησης μπορεί να είναι από 3 έως 12 μήνες.

Προσοχή. Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΑΠΘ. Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής).

Υποβολή αίτησης για Erasmus+ International Σπουδές και Πρακτική

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
 3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας
 4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/online-application

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

https://eurep.auth.gr/el/students/international

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Διάσταση του Erasmus+ θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/programmes/erasmusplus_international του ΤΕΕΠ. Στον ιστότοπο του ΤΕΕΠ θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους που περιέχουν πίνακες με τις χώρες υποδοχής, τα Πανεπιστήμια Εταίρους στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, καθώς και τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες που έχει συνάψει το ΑΠΘ για περαιτέρω πληροφορίες όπως η γλώσσα των μαθημάτων.

Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ International παρέχονται από τα μέλη της Επιτροπής Κινητικότητας, τους υπευθύνους των επιμέρους Συμφωνιών και από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/).

Την Επιτροπή Κινητικότητας του Τμήματος Χημείας απαρτίζουν:

Erasmus+ International για Εξερχόμενους Φοιτητές:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φανή Μαντζουρίδου, του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας.
e-mail:  fmantz@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-99 7774

Erasmus+ International για Εισερχόμενους Φοιτητές:
Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Κουκάρας, του Τομέα Γενικής και Ανόργανης Χημείας.
e-mail: koukarase@chem.auth.gr
τηλ.: 2310-997708

 

Ανακοινώσεις Erasmus+