Διευθυντής Εργαστηρίου: Μπικιάρης Δημήτριος (Καθηγητής)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας των πολυμερών και των χρωμάτων.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, από το εργαστήριο καλύπτονται μαθήματα διδασκαλίας  Α. σε προπτυχιακό επίπεδο: Μακρομοριακή Χημεία, Βιομηχανική Οργανική Χημεία, Τεχνολογία Πολυμερών, Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών, Τασενεργά, Χημεία και Τεχνολογία του χρώματος. B. σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα ειδίκευσης σχετικά με την επιστήμη των πολυμερών και των νανοσύνθετων υλικών, τις ίνες και την τεχνολογία βαφικής.

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν σημαντική προσφορά στην έρευνα, με δημοσιευμένες εκατοντάδες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και συμμετοχή σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα. Έχουν επίσης συνεργασίες με αρκετούς επιστήμονες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Το εργαστήριο διαθέτει αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή όσον αφορά τη μέτρηση ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών, καθώς και τη βαφική. Μεταξύ άλλων, θερμιδόμετρα σάρωσης, DSC, θερμοσταθμικό αναλυτή, TGA, πυρολύτη με αέριο χρωματογράφo, Py-GC/MS, χρωματογράφο, GPC και HPLC, φασματοφωτόμετρα FTIR, UV-Vis, όργανα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων, περιθλασίμετρο ακτίνων Χ, ΧRD, συσκευές αντιδράσεων πολυμερισμού, αντιδραστήρα μικροκυμάτων, συσκευή φωτοπολυμερισμού, συσκευές βαφικής σε ατμοσφαιρική και υψηλή πίεση, πιλοτική συσκευή αντίθετης όσμωσης-υπερδιήθησης, συσκευή μέτρηση επιφανειακής τάσης, συσκευή επιταχυνόμενης φωτογήρανσης, όργανο μέτρησης χρώματος με ανάκλαση και διαπερατότητα, συσκευές μέτρησης αντοχών στο πλύσιμο, τριβών, ιδρώτα κλπ.

Χημεία Πολυμερών

 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός, όσον αφορά θερμικές, φυσικοχημικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες, διαφόρων πολυμερών (πολυεστέρων, ακρυλικών, κλπ) καθώς και συμπολυμερών.
 • Κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού και μηχανική αντιδράσεων πολυμερισμού (ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης αντιδράσεων πολυμερισμού).
 • Ανάπτυξη νέων πολυμερών με χρήση βιοπροερχόμενων (biobased) μονομερών.

Ερευνητής 1: Καθηγητής Δημήτριος Αχιλιάς

Ερευνητής 2: Καθηγητής Δημήτριος Μπικιάρης

Τεχνολογία Πολυμερών

 • Νανοενθυλάκωση και μικροενθυλάκωση φαρμάκων σε πολυμερικές μήτρες χρησιμοποιώντας βιοσυμβατά πολυμερή για στοχευμένη απελευθέρωση φαρμάκων. Εφαρμογή νέων βιοσυμβατών πολυμερών στη μηχανική των ιστών (ανάπλαση δέρματος και οστών) και στην φαρμακευτική τεχνολογία.
 • Χημική και θερμοχημική ανακύκλωση πολυμερών.
 • Χρήση πολυμερών για απομάκρυνση επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, φάρμακα, χρωστικές, κλπ.) από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, κ.ά.

Ερευνητής 1: Καθηγητής Δημήτριος Μπικιάρης

Ερευνητής 2: Καθηγητής Δημήτριος Αχιλιάς

Σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά

 • Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων σύνθετων και νανοσύθετων υλικών με διάφορες πολυμερικές μήτρες. Επιφανειακή τροποποίηση νανοσωματιδίων, μελέτη διεπιφάνειας προσθέτων και πολυμερικής μήτρας.
 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός οδοντιατρικών σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας (ρητίνες).

Ερευνητής 1: Καθηγητής Δημήτριος Μπικιάρης

Ερευνητής 2: Καθηγητής Δημήτριος Αχιλιάς

Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος

 • Βαφές φυσικών και συνθετικών πολυμερικών ινών
 • Συμβατική και ψηφιακή  εκτύπωση φυσικών και συνθετικών υφασμάτων
 • Μελέτη φυσικών χρωστικών και εφαρμογές στη βαφή των ινών
 • Παρασκευή καλλυντικών γαλακτωμάτων με ενεργά συστατικά και φυσικές χρωστικές

Ερευνητής 1: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης

Ερευνητής  2: ΕΔΙΠ Σμαρώ Λυκίδου

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αχιλιάς Δημήτριος Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7822
Μπικιάρης Δημήτριος Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7812
Νικολαΐδης Νικόλαος Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7594
Λυκίδου Σμαρώ Λυκίδου Σμαρώ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) 231-099-7769
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 231-099-7764
Κεχαγιόγλου Αριστείδης Κεχαγιόγλου Αριστείδης Ομότιμος Καθηγητής
Βουβούδη Ευαγγελία Βουβούδη Ευαγγελία Μεταδιδάκτορας 231-099-7828
Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Μεταδιδάκτορας
Ζαρκογιάννη Μαρία Ζαρκογιάννη Μαρία Μεταδιδάκτορας
Καρανίκας Ευάγγελος Καρανίκας Ευάγγελος Μεταδιδάκτορας 231-099-7594
Νανάκη Σταυρούλα Νανάκη Σταυρούλα Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τερζοπούλου Ζωή Τερζοπούλου Ζωή Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τσαγκάλιας Ιωάννης Τσαγκάλιας Ιωάννης Μεταδιδάκτορας 231-099-7828