Στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. εκπονούνται σημαντικά ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης αυτά χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Σε εθνικό επίπεδο οι φορείς αυτοί είναι τα Υπουργεία, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) , οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτείται κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επιπλέον, ένας αξιοσημείωτος αριθμός ερευνητικών έργων χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμικούς φορείς ή μεγάλες βιομηχανίες, που επικεντρώνουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον τους σε δράσεις τεχνολογίας και έρευνας που σχετίζονται με εφαρμογές της Χημείας.

Τη διαχείριση των ερευνητικών έργων στο Α.Π.Θ διαχειρίζεται κεντρικά η Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ (ή Επιτροπή Ερευνών) του Α.Π.Θ.

Στην συνέχεια δίνονται στοιχεία για τις εισροές χρηματοδοτήσεων έρευνας και τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν στο Τμήμα στην πενταετία 2016-2020, τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σήμερα στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες για την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.