Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. με κωδικό ΠΡ06 και τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ», το οποίο αντιστοιχεί σε πέντε (5) ECTS, εντάσσεται στο 7ο
και 8ο εξάμηνο σπουδών, συμμετέχει στη λήψη πτυχίου και η αξιολόγηση του έχει τη μορφή «Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς».

Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Χημείας
Κεντρική Σελίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης