Διευθυντής Εργαστηρίου: Λυκάκης Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμματεία Εργαστηρίου: Γαρταγάνη Χριστίνα, Τηλ. 2310997846, email: xgarta@chem.auth.gr

Έτος ίδρυσης: 1939.

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικά τα ακόλουθα αντικείμενα Οργανικής Χημείας: Χημεία Οργανικών Ενώσεων, Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων, Οργανική Σύνθεση, Συνθετική Οργανική Χημεία, Συνδυαστική Χημεία, Φυσική Οργανική Χημεία, Οργανική Φωτοχημεία, Οργανική Φασματοσκοπία, Οργανική Χημική Ανάλυση, Βιοοργανική Χημεία, Χημική Βιολογία, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Καταλυτική Οργανική Χημεία, Υπερμοριακή Χημεία, Χημεία Οργανικών Υλικών, Πράσινη Χημεία, Υπολογιστική Οργανική Χημεία. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονη οργανολογία (NMR, LC-MS, HPLC, GC) για τη χημική ανάλυση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων μέσω φασματοσκοπικών και χρωματογραφικών μεθόδων.

Το ΕΟΧ παρέχει εξειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου σε εξόχως σύγχρονους τομείς και πραγματοποιεί έρευνα σε αντικείμενα που αφορούν α) στη σύνθεση οργανικών ενώσεων με βιολογικό ή/και φαρμακευτικό ενδιαφέρον, β) στην ανάπτυξη νέων εκλεκτικών οργανικών μεθοδολογιών, γ) στη σύνθεση φυσικών προϊόντων, δ) στη Χημική Βιολογία, ε) στη Χημεία & Τέχνη και στ) στην Τηλεκπαίδευση. Οι τομείς εξειδίκευσης και τα ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μέγιστη και σε βάθος κατάρτιση των νέων επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται με τους σύγχρονους παραγωγικούς τομείς. Κάθε μέλος ΔΕΠ του εργαστηρίου ασχολείται με τα περισσότερα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Προπτυχιακά μαθήματα

 •  Οργανική Χημεία Ι ΥΝ06 (Διδάσκοντες: Ι. Γάλλος, Α. Κουμπής)
 •  Οργανική Χημεία ΙΙ ΥΝ09 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη)
 •  Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι ΥΕ12 (Διδάσκοντες: Ι. Γάλλος, Α. Κουμπής, Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου, Σ. Ορδούδη, Α. Φωτόπουλος)
 •  Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ ΥΕ16 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Β. Σαρλή, Α. Ζωγράφος, Ε. Ευγενίδου, Χ. Προχάσκα)
 •  Οργανική Χημεία ΙΙΙ ΥΝ16 (Διδάσκοντες: Β. Σαρλή, Ι. Λυκάκης)
 •  Χημεία Υλικών Η11 (Διδάσκοντες: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη + ΔΕΠ από άλλους Τομείς)
 •  Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων Β04 [Διδάσκοντες: Ι. Λυκάκης, Κ. Λίτινας, Π. Γκίζης (2019-20)]
 •  Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων ΚΝ306 [Διδάσκοντες: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Π. Γκίζης (2019-20)]
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΚΝ307 (Διδάσκοντες: Α. Ζωγράφος)
 •  Οργανική Σύνθεση Κ305 (Διδάσκοντες: Α. Κουμπής, Α. Ζωγράφος)
 •  Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση Κ302 [Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας , Π. Ασλανίδης(ΕΑΧ)]
 • Βιοοργανική Χημεία Κ313 (Διδάσκουσα: Β. Σαρλή)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

 •  Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση Ι Μ1Υ21 (Διδάσκοντες: Α. Κουμπής, Α. Ζωγράφος)
 •  Φυσική Οργανική Χημεία – Οργανική Φασματοσκοπία Μ1Υ22 (Διδάσκοντες: Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου)
 •  Χημεία Φυσικών Προϊόντων Μ1Ε26 (Διδάσκοντες: Α. Ζωγράφος, Β. Σαρλή)
 •  Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση ΙΙ Μ1Υ23 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Χ. Σταθάκης)
 • Ιατρική Χημεία Μ1Υ24 (Διδάσκοντες¨Β. Σαρλή, Α. Κουμπής, Φ. Νόλη, Α. Πανταζάκη)

Από το 2018 το εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος».

Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Βιολογικό ή/και Φαρμακευτικό Ενδιαφέρον

Η σύνθεση βιολογικά δραστικών μορίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο παραγωγικά αντικείμενα της σύγχρονης Οργανικής Χημείας. Το ΕΟΧ, έχοντας μακρά παράδοση στον τομέα αυτό συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς κόμβους σύνθεσης βιολογικά δραστικών ενώσεων στην Ελλάδα. Η έρευνα η οποία συντελείται σήμερα στο εργαστήριο περιλαμβάνει:

 • Σύνθεση ετεροκυκλικών παραγώγων (κουμαρινικά, ινδολικά, πυρρολικά, πυριδινικά, διυδροπυριδινικά, ιμιδαζολοπυριδινικά και άλλα παράγωγα).
 • Σύνθεση τροποποιημένων νουκλεοζιτών.
 • Σύνθεση πολυφωσφορυλιωμένων παραγώγων.
 • Σύνθεση βενζαμιδικών παραγώγων.
 • Χημεία των σακχάρων και χρήση τους ως πρώτων υλών στη σύνθεση βιοδραστικών μορίων και φυσικών προϊόντων.
 • Σύνθεση γνωστών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.
 • Σύνθεση υβριδικών βιολογικά δραστικών ενώσεων.

Aνάπτυξη νέων εκλεκτικών οργανικών μεθοδολογιών

Η ανάπτυξη νέων συνθετικών οργανικών μεθοδολογιών και αντιδράσεων για την εκλεκτική σύνθεση πολύπλοκων μοριακών δομών βρίσκεται στον πυρήνα ενδιαφερόντων του εργαστηρίου. Η ερευνητική προσπάθεια στον τομέα αυτόν εστιάζεται στα ακόλουθα:

 • Χημεία του υπερσθενούς ιωδίου.
 • Ασύμμετρη σύνθεση.
 • Αντιδράσεις οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων.
 • Οργανοκαταλυτικές αντιδράσεις.
 • Φωτο-καταλυτικές διεργασίες οργανικών μορίων με χρήση πολύ-οξομεταλλικών πλειάδων.
 • Ομογενής και ετερογενής κατάλυση/
 • CH-Ενεργοποίηση.
 • Βιομιμητικές Οξειδώσεις και Αναγωγές.

 

Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

Το εργαστήριο επιδεικνύει σημαντική δραστηριότητα στη σύνθεση φυσικών προϊόντων με ενδιαφέρουσα πολύπλοκη δομή και αναλόγων τους, ένα αντικείμενο με ιδιαίτερα προκλητικές απαιτήσεις το οποίο είναι διεθνώς άκρως ανταγωνιστικό. Η σύνθεση που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στο εργαστήριο αφορά κυρίως σε:

 • Φερομόνες.
 • Αλκαλοειδή.
 • Τερπενοειδή.
 • Μη φυσικά α–αμινοξέα.
 • Πεπτιδικά ανάλογα.
 • Συμπυκνωμένα κουμαρινικά παράγωγα.

Χημική Βιολογία

Το Εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη του αντικειμένου της Χημικής Βιολογίας δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων μικρών μορίων ως τροποποιητών πρωτεϊνών με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά στη μελέτη βιολογικών διεργασιών ή/και στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μέσων. Οι μελέτες αυτές πραγματοποιούνται με την εφαρμογή της αρχής βελτιστοποίησης δομής και συνδυάζονται με τα αντικείμενα της σύνθεσης βιοδραστικών μορίων και φυσικών προϊόντων όπως και με την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο.

Τηλεκπαίδευση

Στο Εργαστήριο γίνεται η ανάπτυξη τηλεκπαιδευτικών συστημάτων με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κουμπής Αλέξανδρος Κουμπής Αλέξανδρος Καθηγητής 231-099-7839
Λίτινας Κωνσταντίνος Λίτινας Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7864
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Καθηγήτρια 231-099-7844
Ζωγράφος Αλέξανδρος Ζωγράφος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7870
Λυκάκης Ιωάννης Λυκάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7871
Σαρλή Βασιλική Σαρλή Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7840
Σταθάκης Χρήστος Σταθάκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7842
Βάρβογλης Αναστάσιος Βάρβογλης Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Νικολαϊδης Δημήτριος Νικολαϊδης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Γκίζης Πέτρος Γκίζης Πέτρος Μεταδιδάκτορας
Ιορδανίδου Δόμνα Ιορδανίδου Δόμνα Μεταδιδάκτορας 231-099-7777
Καλλιτσάκης Mιχαήλ Καλλιτσάκης Mιχαήλ Μεταδιδάκτορας
Φουντουλάκη Στυλιανή Φουντουλάκη Στυλιανή Μεταδιδάκτορας