Διευθυντής Εργαστηρίου: Μπικιάρης Δημήτριος (Καθηγητής)

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας των πολυμερών και των χρωμάτων.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, από το εργαστήριο καλύπτονται μαθήματα διδασκαλίας Α. σε προπτυχιακό επίπεδο: Μακρομοριακή Χημεία, Βιομηχανική Οργανική Χημεία, Τεχνολογία Πολυμερών, Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών, Τασενεργά, Χημεία και Τεχνολογία του χρώματος. B. σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα ειδίκευσης σχετικά με την επιστήμη των πολυμερών και των νανοσύνθετων υλικών, τις ίνες και την τεχνολογία βαφικής.

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν σημαντική προσφορά στην έρευνα, με δημοσιευμένες εκατοντάδες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και συμμετοχή σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα. Έχουν επίσης συνεργασίες με αρκετούς επιστήμονες της Ελλάδος και του εξωτερικού. Το εργαστήριο διαθέτει αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή όσον αφορά τη μέτρηση ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών, καθώς και τη βαφική. Μεταξύ άλλων, θερμιδόμετρα σάρωσης, DSC, θερμοσταθμικό αναλυτή, TGA, πυρολύτη με αέριο χρωματογράφo, Py-GC/MS, χρωματογράφο, GPC και HPLC, φασματοφωτόμετρα FTIR, UV-Vis, όργανα μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων, περιθλασίμετρο ακτίνων Χ, ΧRD, συσκευές αντιδράσεων πολυμερισμού, αντιδραστήρα μικροκυμάτων, συσκευή φωτοπολυμερισμού, συσκευές βαφικής σε ατμοσφαιρική και υψηλή πίεση, πιλοτική συσκευή αντίθετης όσμωσης-υπερδιήθησης, συσκευή μέτρηση επιφανειακής τάσης, συσκευή επιταχυνόμενης φωτογήρανσης, όργανο μέτρησης χρώματος με ανάκλαση και διαπερατότητα, συσκευές μέτρησης αντοχών στο πλύσιμο, τριβών, ιδρώτα κλπ.

Ερευνητικό αντικείμενο 1: Χημεία Πολυμερών

  • Σύνθεση και χαρακτηρισμός, όσον αφορά θερμικές, φυσικοχημικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες, διαφόρων πολυμερών (πολυεστέρων, ακρυλικών, κλπ) καθώς και συμπολυμερών.
  • Κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού και μηχανική αντιδράσεων πολυμερισμού (ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης αντιδράσεων πολυμερισμού).
  • Ανάπτυξη νέων πολυμερών με χρήση βιοπροερχόμενων (biobased) μονομερών.

Ερευνητής 1: Καθηγητής Δημήτριος Αχιλιάς

Ερευνητής 2: Καθηγητής Δημήτριος Μπικιάρης

Ερευνητικό αντικείμενο 2: Τεχνολογία Πολυμερών

  • Νανοενθυλάκωση και μικροενθυλάκωση φαρμάκων σε πολυμερικές μήτρες χρησιμοποιώντας βιοσυμβατά πολυμερή για στοχευμένη απελευθέρωση φαρμάκων. Εφαρμογή νέων βιοσυμβατών πολυμερών στη μηχανική των ιστών (ανάπλαση δέρματος και οστών) και στην φαρμακευτική τεχνολογία.
  • Χημική και θερμοχημική ανακύκλωση πολυμερών. Χρήση πολυμερών για απομάκρυνση επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, φάρμακα, χρωστικές, κλπ.) από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, κ.ά.
  • Νανοσωματίδια πυρήνα – κελύφους με βάση το PEG

Ερευνητής (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ) 1 Καθηγητής Δημήτριος Μπικιάρης

Ερευνητής (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ) 2 Καθηγητής Δημήτριος Αχιλιάς

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αχιλιάς Δημήτριος Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7822
Μπικιάρης Δημήτριος Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής 231-099-7812
Νικολαΐδης Νικόλαος Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7594
Λαζαρίδου Ελπίδα Λαζαρίδου Ελπίδα ΕΤΕΠ 231-099-7764
Βουβούδη Ευαγγελία Βουβούδη Ευαγγελία Μεταδιδάκτορας 231-099-7828
Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Ζαμπούλη Αλεξάνδρα Μεταδιδάκτορας
Ζαρκογιάννη Μαρία Ζαρκογιάννη Μαρία Μεταδιδάκτορας
Καρανίκας Ευάγγελος Καρανίκας Ευάγγελος Μεταδιδάκτορας 231-099-7594
Νανάκη Σταυρούλα Νανάκη Σταυρούλα Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τερζοπούλου Ζωή Τερζοπούλου Ζωή Μεταδιδάκτορας 231-099-7818
Τσαγκάλιας Ιωάννης Τσαγκάλιας Ιωάννης Μεταδιδάκτορας 231-099-7828

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου