Διευθυντής Τομέα:  Λίτινας Κωνσταντίνος (Καθηγητής)

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Ο.Χ.Β.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ίδρυση: 1939).

Εργαστήριο Βιοχημείας (ίδρυση: 1976).

Σε ότι αφορά τις προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Χημείας ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας προσφέρει:

Α) Μεγάλο αριθμό μαθημάτων του προγράμματος κορμού τα οποία έχουν ως στόχο να καλύψουν σε βάθος τα γνωστικά πεδία της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό.

 • Οργανική Χημεία Ι
 • Οργανική Χημεία ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ
 • Βιοχημεία ΙΙ

Β) Μαθήματα επιλογής κορμού και ημι-υποχρεωτικά.

 • Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
 • Χημεία Υλικών (σε συνεργασία με άλλους Τομείς)

Γ) Εκτεταμένη και πολύπλευρη ποικιλία μαθημάτων κατεύθυνσης (κυρίως της κατεύθυνσης Γ που σε ορισμένες περιπτώσεις διδάσκονται και σε άλλες κατευθύνσεις) τα οποία έχουν ως στόχο να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που άπτονται τα γνωστικά αντικείμενα της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας.

 • Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 • Οργανική Σύνθεση
 • Βιοοργανική Χημεία
 • Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση (σε συνεργασία με άλλους Τομείς)
 • Ενζυμολογία
 • Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Έλεγχος Μεταβολισμού
 • Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής (σε συνεργασία με άλλους Τομείς)

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές» με 2 ειδικεύσεις:

Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές

Βιοχημεία

Το πρόγραμμα αυτών των ειδικεύσεων περιλαμβάνει μια σειρά από μαθήματα που προσφέρουν εμβάθυνση στους τομείς αιχμής της έρευνας της Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.

 • Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση Ι
 • Φυσική Οργανική Χημεία – Οργανική Φασματοσκοπία
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 • Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση ΙΙ
 • Ιατρική Χημεία (σε συνεργασία με άλλους Τομείς)
 • Μεταβολικές διεργασίες
 • Μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής σήματος
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία
 • Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας παρέχει επίσης διδακτικό έργο στα Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τα γνωστικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα Ο.Χ.Β. περιγράφονται αναλυτικότερα στις επιμέρους ιστοσελίδες των Εργαστηρίων.

<!–

Διδακτικά αντικείμενα:

Εργαστήριο Οργανικής Xημείας:

Προπτυχιακά μαθήματα

 •  Οργανική Χημεία Ι ΥΝ06 (Διδάσκοντες: Ι. Γάλλος, Α. Κουμπής)
 •  Οργανική Χημεία ΙΙ ΥΝ09 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη)
 •  Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι ΥΕ12 (Διδάσκοντες: Ι. Γάλλος, Α. Κουμπής, Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου, Σ. Ορδούδη, Α. Φωτόπουλος)
 •  Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ ΥΕ16 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Ε. Βαρέλλα, Β. Σαρλή, Α. Ζωγράφος, Ε. Ευγενίδου, Χ. Προχάσκα)
 •  Οργανική Χημεία ΙΙΙ ΥΝ16 (Διδάσκοντες: Β. Σαρλή, Ι. Λυκάκης)
 •  Χημεία Υλικών Η11 (Διδάσκοντες: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη + ΔΕΠ από άλλους Τομείς)
 •  Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων Β04 [Διδάσκοντες: Ι. Λυκάκης, Κ. Λίτινας, Π. Γκίζης (2018-19)]
 •  Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων ΚΝ306 [Διδάσκοντες: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Π. Γκίζης (2018-19)]
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΚΝ307 [Διδάσκοντες: Χ. Σταθάκης, Π. Γκίζης (2018-19)]
 •  Οργανική Σύνθεση Κ305 (Διδάσκοντες: Α. Κουμπής, Α. Ζωγράφος)
 •  Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση Κ302 [Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας , Π. Ασλανίδης(ΕΑΧ)]
 • Βιοοργανική Χημεία Κ313 (Διδάσκουσα: Β. Σαρλή)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

 •  Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση Ι Μ1Υ21 (Διδάσκοντες: Α. Κουμπής, Α. Ζωγράφος)
 •  Φυσική Οργανική Χημεία – Οργανική Φασματοσκοπία Μ1Υ22 (Διδάσκοντες: Ι. Λυκάκης, Χ. Σταθάκης, Ε. Ευγενίδου)
 •  Χημεία Φυσικών Προϊόντων Μ1Ε26 (Διδάσκοντες: Α. Ζωγράφος, Β. Σαρλή)
 •  Προχωρημένη Οργανική Σύνθεση ΙΙ Μ1Υ23 (Διδάσκοντες: Κ. Λίτινας, Χ. Σταθάκης)
 • Ιατρική Χημεία Μ1Υ24 (Διδάσκοντες¨Β. Σαρλή, Α. Κουμπής, Φ. Νόλη, Α. Πανταζάκη)

Εργαστήριο Βιοχημείας:

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Βιοχημεία Ι-Υ15 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Π. Αρζόγλου, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή
 • Βιοχημεία ΙΙ-Υ17 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Θ. Γιαννακούρος, Α. Πανταζάκη, Ε. Νικολακάκη, Π. Αρζόγλου, Ρ. Παπή
 • Ενζυμολογία-Κ315 (Διδάσκοντες: Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή, Θ. Χολή-Παπαδοπούλου)
 • Βιοτεχνολογία- Κ314 (Διδάσκοντες: Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή
 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Έλεγχος Μεταβολισμού-Κ310 (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Χ. Παναγιωτίδης)
 • Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής-Κ309 (Διδάσκοντες: Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Μ. Σιγάλας

Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ “ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”

 • Μεταβολικές διεργασίες (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Α. Πανταζάκη, Θ. Χολή)
 • Μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής σήματος (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Θ. Χολή)
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία (Διδάσκοντες: Ε. Νικολακάκη, Α. Πανταζάκη, Ρ. Παπή)
 • Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας (Διδάσκοντες: Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακάκη, Θ. Χολή)

Ο Τομέας απαριθμεί 9 μέλη ΔΕΠ και 1 ΕΔΙΠ τα οποία υπηρετούν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και 5 Μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΔΙΠ και 2 ΕΤΕΠ στο Εργαστήριο Βιοχημείας.

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννακούρος Θωμάς Γιαννακούρος Θωμάς Καθηγητής 231-099-7702
Κουμπής Αλέξανδρος Κουμπής Αλέξανδρος Καθηγητής 231-099-7839
Λίτινας Κωνσταντίνος Λίτινας Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7864
Πανταζάκη Αναστασία Πανταζάκη Αναστασία Καθηγήτρια 231-099-7838
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα Καθηγήτρια 231-099-7844
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγήτρια 231-099-7806
Ζωγράφος Αλέξανδρος Ζωγράφος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7870
Λυκάκης Ιωάννης Λυκάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7871
Νικολακάκη Ελένη Νικολακάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7726
Σαρλή Βασιλική Σαρλή Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7840
Σταθάκης Χρήστος Σταθάκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7842
Παπή Ρηγίνη Παπή Ρηγίνη ΕΔΙΠ 231-099-7878
Βάρβογλης Αναστάσιος Βάρβογλης Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής
Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Γεωργάτσος Ιωάννης (1930-2018) † Ομότιμος Καθηγητής
Νικολαϊδης Δημήτριος Νικολαϊδης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Γκίζης Πέτρος Γκίζης Πέτρος Μεταδιδάκτορας
Ιορδανίδου Δόμνα Ιορδανίδου Δόμνα Μεταδιδάκτορας 231-099-7777
Καλλιτσάκης Mιχαήλ Καλλιτσάκης Mιχαήλ Μεταδιδάκτορας
Λάμπρου Παρασκευάς Λάμπρου Παρασκευάς Μεταδιδάκτορας 231-099-7697
Παπαχρήστου Ελένη Παπαχρήστου Ελένη Μεταδιδάκτορας 231-099-7734
Σιγάλα Ιωάννα Σιγάλα Ιωάννα Μεταδιδάκτορας 231-099-7821
Φουντουλάκη Στυλιανή Φουντουλάκη Στυλιανή Μεταδιδάκτορας