Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Βιοχημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη
Single molecule translation: One ribosome translates One molecule of Green Fluorescen Protein”

Fast Biosynthesis of GFP Molecules

Thx. protein pdf2. pdf

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σχέση δομής λειτουργίας πρωτεϊνών προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών

Στα πλαίσια της πρωτεϊνικής μηχανικής, γονίδια πρωτεϊνών μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα κλωνοποίησης τα οποία στη συνέχεια μετά από μετασχηματισμό κυττάρων E.coli υπερεκφράζονται και οι υπερπαραγόμενες πρωτεΐνες  υποβάλλονται σε καθαρισμό με στήλες αγχιστείας ή με χρήση άλλων χρωματογραφικών μεθοδολογιών. Πρωτεΐνες ευκαρυωτικών κυττάρων με βιο-ιατρικό ενδιαφέρον , όπως,  BMP2, NGF, TgF, C-terminal BMP2, C-terminal Tgf, HPNAP (ένα από τα τρία αντιγόνα του ελικοβακτηρίου του πυλωρού), δραστικές περιοχές της ΗΡΝΑΡ που αλληλεπιδρούν με τα ουδετερόφιλα  έχουν καθαριστεί και ελεγχθεί για περεταίρω χρήση / εμπορευματοποίηση.

Βιολειτουργικά ικριώματα για παρασκευή βιο-υλικών

Οι γνώσεις που συσσωρεύτηκαν  από τις μελέτες σχέσης δομής λειτουργίας πρωτεϊνών αξιοποιούνται /αξιοποιήθηκαν στην περιοχή της νανοτεχνολογίας προκειμένου να παραχθούν βιολειτουργικές επιφάνειες ή βιολειτουργικά ικριώματα. Η βιολειτουργικότητα των υλικών αυτών εξασφαλίζεται :

α. Mε την καθήλωση πρωτεϊνών ή πεπτιδίων με την μέθοδο βιοτίνης/στρεπταβιδίνης μετά από in vivo σήμανση (βιοτυνιλίωση) των πρωτεϊνών . Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της καθήλωσης σημασμένων ριβοσωμάτων για «μελέτες ενός μορίου» σε νανοσυσκευές ( PDF1).

β. Με ικριώματα βασισμένα σε μεθοδολογίες συνθετικής βιολογίας (  synthetic biology) με πρωτεϊνική μηχανική λαμβάνοντας υπόψη τις δομές και τις ιδιότητες των πρωτεϊνών της εξωκυττάριας μήτρας  ( ECM). Οι «ευφυείς» αυτές  πρωτεϊνικές ίνες που έχουν ικανότητα «αυτό-οργάνωσης» και διασύνδεσής μεταξύ τους, θα φέρουν πεπτίδια πλήρως εξειδικευμένα για την προσέλκυση κυττάρων προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με υποδοχείς υπεύθυνους για πυροδότηση χονδρογένεσης  ή οστεογένεσης  ή για οποιαδήποτε άλλη πυροδότηση μεταγωγής σήματος.

Οστεογένεση/ χονδρογένεση

Μελετώνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων , εκπόνηση διδακτορικών /μεταπτυχιακών εργασιών  με σκοπό τόσο την διάγνωση με ανάπτυξη νανοτεχνολογικών μεθόδων για την ανίχνευση βιο-μαρτύρων σε φυσιολογικά υγρά ασθενών όσο και την πυροδότηση χονδρογένεσης /οστεογένεσης από «πρωτεϊνικές επικράτειες»  ( Domains)   των BMP2 και TgF.

Επίδραση του μικροβιώματος σε υλικά μοσχευμάτων αρθροπλαστικής

Η μελέτη γίνεται με κατασκευασμένες  αυτόματες νανο-συσκευές που δίνουν την δυνατότητα συγκαλλιέργειας ευκαρυωτικών κυττάρων και βακτηρίων.

 

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα