Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ διαθέτει πολύχρονη, αξιόλογη και αναγνωρισμένη εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας νερού καθώς και υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς επίσης παρασκευής, χαρακτηρισμού και εφαρμογής καινοτόμων υλικών σε ροφητικές περιβαλλοντικές διεργασίες, καταλυτικές διεργασίες παραγωγής (βιο)καυσίμων και (βιο)χημικών προϊόντων καθώς και σε αεροδιαστημικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

Διαθέτει:

Aτομική απορρόφηση με φλόγα, φούρνο γραφίτη και χρήση αυτόματων αναλυτών ροής FIA, Στοιχειακό αναλυτή (C, Η2, N, S, O2,) εδαφών και ιζημάτων, ιοντικό χρωματογράφο, συσκευή μέτρησης BOD & COD, συσκευή μέτρησης επιφανειακού φορτίου και ζ-δυναμικού, οζονιστήρα, θερμοστατικό θάλαμο, ποροσίμετρο N2 (BET, BJH, DFT), καταλυτικούς αντιδραστήρες συνεχούς ροής εργαστηριακής και ημιπιλοτικής κλίμακας, υγρή χρωματοφραφία υψηλής πίεσης HPLC-UFLC) Shimadzu Prominence με ανιχνευτές διάθλασης (RID) και ορατής-υπεριώδους φασματοσκοπίας (PDA), αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch reactors) υψηλής πίεσης, ρεόμετρο, Physica MCR301 (Anton Paar Gmbh), ιξωδόμετρο/Ρεόμετρο σταθερού ρυθμού, DV III Ultra (Brookfield Engineering Laboratories), ηλεκτρική τομογραφία αντίστασης 4 επιπέδων (P2000, ITS), τασίμετρο (μέθοδος με πλακίδιο και δακτύλιο), TE 1/TE 2 (Lauda Gmbh), (τεχνική βάρους/όγκου σταγόνας), TVT 1 (Lauda Gmbh), (τεχνική της κρεμάμενης σταγόνας), PAT-1 (Sinterface Technologies) με ειδικά εξαρτήματα για μέτρηση γωνίας επαφής (CA-1) και τριχοειδούς πίεσης  (DPA-1).

Αναλυτή πίεσης φυσαλίδας, BPA-1S (Sinterface Technologies), αισθητήριο οπτικής μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου σε υψηλές πιέσεις, ProODO (YSI), συσκευή μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας (Cussons Technology Ltd.), αναλυτή θερμικών ιδιοτήτων, KD2 Pro (DECAGON), φασματομετρητής ακουστικής απόκρισης με φυσαλίδες, (Dynaflow Inc.), στοιχειακό Αναλυτή, FLASH SMART (Thermo Scientific), κάμερες υψηλής ταχύτητας (έως 750000fps), κάμερες υψηλής ευκρίνειας (έως 24MP), κάμερα υπερύθρων (640 x 480 IR resolution, P660 FLIR), διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (Perkin-Elmer DSC-6), αναλυτικό ζυγό 5 δεκαδικών ψηφίων, Φούρνο έως 1200oC, φυγόκεντρους 5000 rpm, εργαστηριακούς αντιδραστήρες ηλεκτροχημικής οξείδωσης για την πράσινη καταστροφή τοξικών οργανικών ενώσεων, συσκευή μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα (TOC).

Αντιδραστήρα υπερήχων υψηλής ισχύος (750 W, 20 kHz), λουτρό υπερήχων, αντλίες μεταφοράς υγρών με μεγάλο εύρος παροχών και πιέσεων, διατάξεις πολυμερικών και κεραμικών μεμβρανών σε μεγάλο εύρος και μέγεθος πόρων και επιφάνειας, αναλυτικούς ζυγούς 4 δεκαδικών, φορητά όργανα μέτρησης pH, οξυγονόμετρα και διάφορα εργαστηριακά μικροόργανα, όπως μαγνητικούς αναδευτήρες, θερμαντικούς μανδύες κ.α.

Λογισμικό υπολογιστικής ρευστομηχανικής (2 άδειες FLUENT 6.2.16), λογισμικό τεχνικοοικονομικού σχεδιασμού χημικών βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων (SuperPro Designer v.9.1) λογισμικό προσομοίωσης βιομηχανικών μονάδων σε στατική και δυναμική κατάσταση (ExtendSys-1 άδεια), λογισμικό υπολογισμού χημείας διαλυμάτων (Visual Minteq, PhreeQi) και ηλεκτροχημικών διαγραμμάτων Pourbaix (Geochemist Workbench, HSC Chemistry Ver. 7).

Το Εργαστήριο μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Αναλύσεις φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών, οικοτοξικολογικών παραμέτρων, περιβαλλοντικών δειγμάτων, νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση αποβλήτων με πρότυπες δοκιμές έκπλυσης (EN, TCLP, CEN/TS, NEN), Εφαρμογή προηγμένων βιολογικών και φυσικοχημικών τεχνολογιών επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Διαχείριση αποβλήτων στα πλαίσια την πράσινης χημείας, της κυκλικής οικονομίας και της χρηστής διαχείρισης, Σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός νανο-υλικών ως καταλύτες και ροφητικά υλικά, Ολοκληρωμένες διεργασίες μετατροπής βιομάζας προς καύσιμα και χημικά, Μετρήσεις ιδιότητων ανόργανων υλικών (πορώδες, δομή, μορφολογία, οξύτητα, κ.α.), Υπηρεσίες συμβουλευτικής και οικονο­μοτεχνικών μελετών για διεργασίες βιοδιυλιστηρίου, Μέτρηση επιφανειακών/διε­πιφα­νεια­κών και ρεολογικών ιδιοτητων γαλακτωμάτων και αφρών (τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά), Προσδιορισμός θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών (θερμική αγωνιμότητα, θερμική διαχυτότητα, ειδική θερμότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ηλεκτρική εμπέδηση). Μελέτες μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης νερού στη βιομηχανία και ελαχιστοποίηση της χρήσης φρέσκου νερού (Water pinch analysis).

Γενική Χημική Τεχνολογία

Φαινόμενα Μεταφοράς (ορμής, θερμότητας και μάζας), Φυσικές Διεργασίες, Χημικές Διεργασίες, Καταλυτικές Διεργασίες, Βιο-διεργασίες, Bελτιστοποίηση διεργασιών (και υπολογιστική προσομοίωση), Τεχνολογία Παραγωγής Χημικών Υλών και Προϊόντων, Επιστήμη και Τεχνολογία Διαχωρισμών, Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

Παρασκευή, Μελέτη – Χαρακτηρισμός και Τεχνολογία – Εφαρμογές Υλικών (Ανόργανων ή Βιο-υλικών), Διάβρωση και Προστασία Υλικών, Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά, Τεχνολογία Ενεργειακών Υλών και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανάπτυξη ιατρικών διαγνωστικών οργάνων ελέγχου κυκλοφορίας αίματος στο ανθρώπινο σώμα, Διαβροχή στερεών υλικών (βαφές, επιστρώματα, επικαλύψεις, βιουμένια), Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων επιφανειών για μεγιστοποίηση της απόδοσης συσκευών βρασμού και συμπύκνωσης. Έλεγχος σταθερότητας και ρεολογία γαλακτωμάτων και αφρών (τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά). Θεωρητική και αριθμητική μελέτη και προσομοίωση φυσικών και χημικών διεργασιών.

Ερευνητές: (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ)

Γάλλιος Γεώργιος (Καθηγητής)
Δεληγιάννη Ελένη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Ζουμπούλης Αναστάσιος (Καθηγητής)
Καραπάντσιος Θεόδωρος (Καθηγητής)
Κατσογιάννης Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Κώστογλου Μαργαρίτης (Καθηγητής)
Λαζαρίδης Νικόλαος (Καθηγητής)
Σπαθής Παναγιώτης (Καθηγητής)
Τριανταφυλλίδης Κωσταντίνος (Καθηγητής)
Πελέκα Ευφροσύνη (ΕΔΙΠ)
Προχάσκα Χαρίκλεια (ΕΔΙΠ)
Φωτόπουλος Απόστολος (ΕΔΙΠ)

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Κατεργασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και υγρών αποβλήτων με την εφαρμογή προηγμένων φυσικοχημικών και/ή βιολογικών μεθόδων και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την απομάκρυνση των ρύπων και την επαναχρησιμοποίηση των εξυγιασμένων αποβλήτων.
Κατεργασία τοξικών βιομηχανικών στερών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση, αδρανοποίηση και σταθεροποίησή τους.
Τεχνικοοικονομικές μελέτες και σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και υγρών και στερεών αποβλήτων. Διαστασιολόγηση μονάδων επεξεργασίας, αρχική εκτίμηση κόστους, βελτιστοποίηση με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνολογικά κριτήρια.

Ερευνητές: (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ)

Γάλλιος Γεώργιος (Καθηγητής)
Δεληγιάννη Ελένη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Ζουμπούλης Αναστάσιος (Καθηγητής)
Καραπάντσιος Θεόδωρος (Καθηγητής)
Κατσογιάννης Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Κώστογλου Μαργαρίτης (Καθηγητής)
Λαζαρίδης Νικόλαος (Καθηγητής)
Σπαθής Παναγιώτης (Καθηγητής)
Τριανταφυλλίδης Κωσταντίνος (Καθηγητής)
Πελέκα Ευφροσύνη (ΕΔΙΠ)
Προχάσκα Χαρίκλεια (ΕΔΙΠ)
Φωτόπουλος Απόστολος (ΕΔΙΠ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέθοδοι σύνθεσης και χαρακτηρισμού ανόργανων και υβριδικών νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών. Συντήρηση ιστορικών μνημείων και (νανο)υλικά. Προσροφητικές διεργασίες σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Ετερογενείς καταλυτικές διεργασίες και μηχανισμοί  αντιδράσεων. Θερμοχημικές και καταλυτικές διεργασίες αξιοποίησης βιομάζας. Καταλυτικές διεργασίες παραγωγής (βιο)καυσίμων και (βιο)χημικών προϊόντων.

Ερευνητές: (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ)

Γάλλιος Γεώργιος (Καθηγητής)
Δεληγιάννη Ελένη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Ζουμπούλης Αναστάσιος (Καθηγητής)
Καραπάντσιος Θεόδωρος (Καθηγητής)
Κατσογιάννης Ιωάννης (Επικ. Καθηγητής)
Κώστογλου Μαργαρίτης (Καθηγητής)
Λαζαρίδης Νικόλαος (Καθηγητής)
Σπαθής Παναγιώτης (Καθηγητής)
Τριανταφυλλίδης Κωσταντίνος (Καθηγητής)
Πελέκα Ευφροσύνη (ΕΔΙΠ)
Προχάσκα Χαρίκλεια (ΕΔΙΠ)
Φωτόπουλος Απόστολος (ΕΔΙΠ) 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γάλλιος Γεώργιος Γάλλιος Γεώργιος Καθηγητής 231-099-7716
Δεληγιάννη Ελένη Δεληγιάννη Ελένη Καθηγήτρια 231-099-7808
Ζουμπούλης Αναστάσιος Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής 231-099-7794
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής 231-099-7772
Κώστογλου Μαργαρίτης Κώστογλου Μαργαρίτης Καθηγητής 231-099-7767
Λαζαρίδης Νικόλαος Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγητής 231-099-7807
Σπαθής Παναγιώτης Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής 231-099-7835
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής 231-099-7730
Κατσογιάννης Ιωάννης Κατσογιάννης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7977
Μάτης Κωνσταντίνος Μάτης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
Γκιλιόπουλος Δημήτρης Γκιλιόπουλος Δημήτρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7730
Γκότσης Πέτρος Γκότσης Πέτρος Μεταδιδάκτορας
Ευγενίδης Σωτήρης Ευγενίδης Σωτήρης Μεταδιδάκτορας 231-099-7798
Μαργέλλου Αντιγόνη Μαργέλλου Αντιγόνη Μεταδιδάκτορας 231-099-5290