Προαιρετικά Προγράμματα Σπουδών

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του «οινολόγου»