Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος

Δομή και οργάνωση σπουδών

Πρόγραμμα βασικού κύκλου σπουδών (1ο – 6ο εξάμηνο)

Μαθήματα επιλογής βασικού κύκλου

Ημι-υποχρεωτικά μαθήματα (5ο & 6ο εξάμηνο)

Συνοπτική περιγραφή των κατευθύνσεων σπουδών

Πρόγραμμα κατευθύνσεων σπουδών

Κανονισμοί και διαδικασίες

Διαδικασία ένταξης φοιτητριών/τών σε κατεύθυνση σπουδών

Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα

Διαδικασία ορισμού θέματος/επιβλέποντος πτυχιακής εργασίας φοιτήτριας/τή

Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Προδιαγραφές καταχώρησης πτυχιακών εργασιών στο ΙΚΕΕ

Αριθμός και διάρκεια εξεταστικών περιόδων

Κανόνες εξέτασης των προπτυχιακών φοιτητριών/τών στα μαθήματα

Πληροφορίες για τη σίτιση των φοιτητών

Πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών

Οδηγίες για τις εγγραφές

Οδηγός Επιβίωσης

Προαιρετικά Προγράμματα Σπουδών

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του «οινολόγου»