Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος

Δομή και οργάνωση σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων κορμού

Μαθήματα επιλογής κορμού

Ημι-υποχρεωτικά μαθήματα

Συνοπτική περιγραφή των κατευθύνσεων σπουδών

Πρόγραμμα κατευθύνσεων σπουδών

Κανονισμοί και διαδικασίες

Επιλογή και ένταξη φοιτητών στις κατευθύνσεις σπουδών

Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα

Επιλογή θέματος και επιβλέποντος πτυχιακής εργασίας

Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Προδιαγραφές καταχώρησης πτυχιακών εργασιών στο ΙΚΕΕ

Αριθμός και διάρκεια εξεταστικών περιόδων

Κανόνες εξέτασης των προπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα

Πληροφορίες για τη σίτιση των φοιτητών

Πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών

Οδηγίες για τις εγγραφές

Οδηγός Επιβίωσης

Προαιρετικά Προγράμματα Σπουδών

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του «οινολόγου»