ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα Χημείας στα οποία εμπεριέχονται Συναρτήσεις, Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Διαφορικές εξισώσεις, Πίνακες, Ορίζουσες, Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Δυναμοσειρές και Τελεστές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συναρτήσεις, παράγωγοι, μερικοί παράγωγοι, διαφορικά. Εφαρμογές παραγώγων στις θετικές επιστήμες. Ολοκληρώματα: Αόριστα, ορισμένα, γενικευμένα. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Διαφορικές εξισώσεις: Πρώτης τάξης, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων στη χημεία και φυσική. Πίνακες, Ορίζουσες, Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Δυναμοσειρές και Τελεστές και εφαρμογές τους στη Χημεία

Βιβλιογραφία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Π. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997, ISBN 960-317-036-4