ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μετάβαση από την κλασσική στη στατιστική θερμοδυναμική. Στατιστική Maxwell-Boltzmann. Στατιστική κανονικού συνόλου. Πλεγματική στατιστική. Εφαρμογές στη μελέτη φυσικοχημικών συστημάτων. Στατιστικές θεωρίες χημικής κινητικής.

Βιβλιογραφία

Στατιστική Θερμοδυναμική, Γ. Παπαναστασίου, Π. Νικήτας, Θεσσαλονίκη 1993, ISBN 960-317-003-8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ110
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: