Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > Σαμαρά Κωνσταντινή
   
 
 
 Σαμαρά Κωνσταντινή, Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310-997805
csamara@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μελέτη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από αέριους και σωματιδιακούς ρύπους, ειδικότερα βαρέα μέταλλα, τοξικά στοιχεία και οργανικές τοξικές ενώσεις
  • Μελέτη της οξύτητας της ατμόσφαιρας: όξινη βροχή - όξινα αεροζόλ
  • Ταυτοποίηση-ποσοστοποίηση πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας με μοντέλα αποδέκτη
  • Μελέτη της "τύχης" οργανικών ρύπων (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτό-να κ.ά.) κατά την επεξεργασία των λυμάτων
  • Μελέτη της κατανομής ημιπτητικών οργανικών ενώσεων ανάμεσα στον αέρα και τη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας και της απομάκρυνσής τους  με τις διεργασίες της υγρής και ξηρής απόθεσης
  • Μελέτη της κατανομής ημιπτητικών οργανικών ενώσεων στο νέφος του τσιγάρου
  • Μελέτη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων
  • Οικοτοξικολογική αξιολόγηση περιβάλλοντος με συνδυασμό χημικών και βιολογικών μεθόδων (μέτρηση τοξικότητας)
  • Μελέτη της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών από βαρέα μέταλλα, θρεπτικά στοιχεία και φυτοφάρμακα
  • Αξιολόγηση της επικινδυνότητας στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και ιλύος
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. Aristeidis Voliotis, Roman Prokeš, Gerhard Lammel, Constantini Samara 
"New insights on humic-like substances associated with wintertime urban aerosols from central and southern Europe: size-resolved chemical characterization and optical properties", Atmospheric Environment, 166, 286-299, (2017)
2. Besis, A., Tsolakidou, A., Balla, D., Samara, C., Voutsa, D., Pantazaki, A., Choli-Papadopoulou, Th., Lialiaris, Th. S.  
"Toxic organic substances and marker compounds in size-segregated urban particulate matter - Implications for involvement in the in vitro bioactivity of the extractable organic matter.", Environ. Pollut. , 230 , 758–774, (2017)
3. Athanasios Besis, Christina Christia, Giulia Poma, Adrian Covaci, Constantini Samara 
"Legacy and novel brominated flame retardants in interior car dust e Implications for human exposure", Environmental Pollution , 230, 871-881, (2017)
4. Aristeidis Voliotis, Roman Prokeš, Gerhard Lammel, Constantini Samara 
"New insights on humic-like substances associated with wintertime urban aerosols from central and southern Europe: size-resolved chemical characterization and optical properties.", Atmospheric Environment, 166, 286-299, (2017)
5. Constantini Samara, George Argyropoulos, Theodoros Grigoratos, Αthanasios Kouras, Εvangelia Manoli, Symela Andreadou, Fragkiskos Pavloudakis, Chariton Sahanidis 
"Chemical characterization and receptor modeling of PM in the surroundings of the opencast lignite mines of Western Macedonia, Greece ", ESPR, doi:1, 1–16, (2017)
6. E. Manoli, A. Chelioti-Chatzidimitriou, K. Karageorgou, A. Kouras, D. Voutsa, C. Samara, I. Kampanos 
"Polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements bounded to airborne PM10 in the harbor of Volos, Greece: Implications for the impact of harbor activities ", Atmospheric Environment, 167, 61-72, (2017)
7. Samara C., Kantiranis N., Kollias P., Planou S., Kouras A., Besis A., Manoli E., Voutsa D.  
"Spatial and seasonal variations of the chemical, mineralogical and morphological features of quasi-ultrafine particles (PM0.49) at urban sites.", Sci. Total Environ. , 553 , 392–403, (2016)
8. Argyropoulos, G.; Besis, A.; Voutsa, D.; Samara, C.; Sowlat, M.H.; Hasheminassab, S.; Sioutas, C.  
"Source apportionment of the redox activity of urban quasi-ultrafine particles (PM0.49) in Thessaloniki following the increased biomass burning due to the economic crisis in Greece.", Sci. Total Environ. , 568 , 124–136, (2016)
9. Velali E.; Papachristou, E.; Pantazaki, A.; Choli-Papadopoulou, Th.; Planou, S.; Kouras, A.; Manoli, E.; Besis, A.; Voutsa, D.; Samara, C. 
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition.", Environ. Pollut., 208 , 774–786, (2016)
10. Samara, C., Kouras, A., Kaidoglou, K., Emmanouil-Nikoloussi, E.-N., Simou, Ch., Bousnaki, M., Kelessis, A.  
"Ultrastructural alterations in the mouse lung caused by real-life ambient PM10 at urban traffic sites. ", Sci. Total Environ., 532 , 327–336, (2015)
11. Samara, C., Kouras, A., Kaidoglou, K., Emmanouil-Nikoloussi, E.-N., Simou, Ch., Bousnaki, M., Kelessis, A.  
"Ultrastructural alterations in the mouse lung caused by real-life ambient PM10 at urban traffic sites. ", Sci. Total Environ. , 532 , 327–336, (2015)
12. Besis, A., Botsaropoulou, E., Voutsa, D., Samara, C.  
"Particle-size distribution of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the urban agglomeration of Thessaloniki, northern Greece. ", Atmos. Environ. , 104 , 176–185, (2015)
13. Grigoratos, Th., Fontaras, G., Kalogirou, M., Samara, C., Samaras, Z., Rose, K.  
"Effect of rapeseed methylester blending on diesel passenger car emissions – Part 2: Unregulated emissions and oxidation activity.", Fuel, 128 , 260–267, (2014)
14. Saffari, A., Daher, N., Samara, C., Voutsa, D., Kouras, A., Manoli, E., Karagkiozidou, O., Vlachokostas, Ch., Moussiopoulos, N., Shafer, M.M., Schauer, J.J., Sioutas, C.  
"Increased Biomass Burning Due to the Economic Crisis in Greece and Its Adverse Impact on Wintertime Air Quality in Thessaloniki. ", Environ. Sci. Technol. , 47 , 13313–13320, (2013)
15. Georgios Argyropoulos, Evangelia Manoli, Athanasios Kouras 
"Concentrations and source apportionment of PM10 and associated major and trace elements in the Rhodes Island, Greece", Science of the Total Environment, 432, 12–22, (2012)
16. Athanasios Besis, Constantini Samara 
"Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the indoor and outdoor environments: A review on occurrence and human exposure", Environmental Pollution , 169, 217-229, (2012)
17. Remoundaki, E., Bourliva, A., Kokkalis, P., Mamouri, R.E., Papayannis, A., Grigoratos, T., Samara, C., Tsezos, M.  
"PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece)", Science of the Total Environment, 409, 4361–4372, (2011)
18. Salapasidou, M., C. Samara, D. Voutsa 
"Endocrine Disrupting Compounds in the atmosphere of the urban area of Thessaloniki, Greece", Atmospheric Environment, 45, 3720-3729, (2011)
19. Georgios Argyropoulos, Constantini Samara 
"Development and application of a robotic chemical mass balance model for source apportionment of atmospheric particulate matter", Environmental Modelling & Software , 26, 469, (2011)
20. Eleni Terzi, George Argyropoulos, Aikaterini Bougatioti, Nikolaos Mihalopoulos,Kostas Nikolaou, Constantini Samara 
"Chemical composition and mass closure of ambient PM10 at urban sites", Atmospheric Environment, 44 , 2231, (2010)
21. Chrysikou, L.P., Gemenetzis, P.G., Samara, C.A. 
"Winter time size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in the urban environment: Street- vs rooftop-level measurements", Atmospheric Environment, 43, 290-300, (2009)
22. Chrysikou, L.P., Gemenetzis, P.G., Samara*, C.A.  
"Winter-time size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in the urban environment: Street- vs rooftop-level measurements", Atmospheric Environment , 43, 290-300 , (2009)
23. Elias Vouitsis, Leonidas Ntziachristos, Panayotis Pistikopoulos, Zissis Samaras, Loukia Chrysikou; Constantini Samara, Chryssi Papadimitriou, Petros Samaras, George Sakellaropoulos 
"An investigation on the physical, chemical and ecotoxicological characteristics of particulate matter emitted from light-duty vehicles ", Environmental Pollution, 157 , 2320–2327, (2009)
24. Loukia P. Chrysikou, Constantini A. Samara* 
"Seasonal variation of the size distribution of urban particulate matter and associated organic pollutants in the ambient air", Atmospheric Environment , 43 , 4557–4569, (2009)
25. Paraskevi N. Tzoumaka, Apostolos G. Kelessis, Maximos J. Petrakakis, Constantina Samara, Nicholas M. Papagiannopoulos, Nicholas M. Zoumakis and George Tzourelis. 
"EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF C2-C5 AND C6-C10 IN URBAN AREA OF THESSALONIKI, GREECE ", Fresenius Environmental Bulletin, 17(10, 1594-1600, (2008)
26. Chrysikou, L., P. Gemenetzis, A. Kouras, E. Manoli, E. Terzi, C. Samara 
"Distribution of Persistent Organic Pollutants, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and trace elements in soil and vegetation following a large scale landfill fire in northern Greece ", Environment International, 34, 210-225, (2008)
27. E. Terzi, Ch. Anatolaki, C. Samara and R. Tsitouridou 
"Mass closure of total suspended particles over the coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Journal of Atmospheric Chemistry, 59, 171-186, (2008)
28. Paraskevi N. Tzoumaka, Apostolos G. Kelessis*, Maximos J. Petrakakis, Constantina Samara, Nicholas M. Papagiannopoulos, Nicholas M. Zoumakis and George Tzourelis 
"Experimental measurements of C2-C5 and C6-C10 in urban area of Thessaloniki, Greece", Fresenius Environmental Bulletin , 17(10, 1594-1600 , (2008)
29. E. Manoli*, C. Samara 
"The removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the wastewater treatment process: Experimental calculations and model predictions", Environmental Pollution , 151, 477-485 , (2008)
30. Chrysikou, L., P. Gemenetzis, A. Kouras, E. Manoli, E. Terzi, C. Samara*  
"Distribution of Persistent Organic Pollutants, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and trace elements in soil and vegetation following a large scale landfill fire in northern Greece", Environment International , 34, 210-225 , (2008)
31. E. Terzi, Ch. Anatolaki, C. Samara and R. Tsitouridou* 
"Mass closure of total suspended particles over the coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Journal of Atmospheric Chemistry , 59, 171-186 , (2008)
32. Katsoyiannis, A., C. Samara. 
"The fate of dissolved organic carbon (DOC) in the wastewater treatment process and its importance in the removal of wastewater contaminants. ", Environ. Sci. Pollution Research, 14(5), 284-292, (2007)
33. Katsoyiannis, A. and Samara, C. 
"Ecotoxicological evaluation of the wastewater treatment process of the sewage treatment plant of Thessaloniki, Greece ", Journal of Hazardous Materials, 141, 614-621, (2007)
34. Michopoulos, P., G. Baloutsos, A. Economou, C. Samara, N. Thomaidis, Th. Grigoratos 
"Nutrient cycling and foliar status in an urban pine forest in Athens, Greece", Plant Soil, 294, 31-37, (2007)
35. Elias Vouitsis, Leonidas Ntziachristos, Zissis Samaras, Theodoros Grigoratos, Constantini Samara, George Miltsios 
"Effect of a DPF and Low Sulfur Lube Oil on PM Physicochemical Characteristics from a Euro 4 Light Duty Diesel Vehicle. ", SAE Technical Paper, Serie, Series 2007-01-0314, (2007)
36. Katsoyiannis*, A. and Samara, C.  
"Comparison of active and passive sampling for the determination of persistent organic pollutants (POPs) in sewage treatment plants", Chemosphere, 67, 1375-1382 , (2007)
37. Katsoyiannis*, A. and Samara, C.  
"The fate of dissolved organic carbon (DOC) in the wastewater treatment process and its importance in the removal of wastewater contaminants", Environ Science & Pollution Research- ESPR, 14(5), 284-292 , (2007)
38. Katsoyiannis*, A. and Samara, C.  
"Ecotoxicological evaluation of the wastewater treatment process of the sewage treatment plant of Thessaloniki, Greece", Journal of Hazardous Materials , 141, 614-621, (2007)
39. Michopoulos*, P., G. Baloutsos, A. Economou, C. Samara, N. Thomaidis, Th. Grigoratos 
"Nutrient cycling and foliar status in an urban pine forest in Athens, Greece", Plant Soil , 294, 31-37 , (2007)
40. Μ. Kositzi, I. Poulios*, K. Samara, E. Tsatsaroni, E. Darakas J. 
"Photocatalytic oxidation of Cibacron Yellow-LS-R", Hazardous Materials, 146, 680-685 , (2007)
41. M. Kalaitzoglou, C. Samara 
"Gas/Particle Partitioning and Yield Levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in the Mainstream Cigarette Smoke of Commercial Cigarette Brands ", Food and Chemical Toxicology, 44, 1432-1442, (2006)
42. Th. Mouratidou, I. Kaniou-Grigoriadou, C. Samara, Th. Kouimtzis 
"Detection of the marine toxin okadaic acid in mussels using biological, chemical and immunological methods during a diarrhetic shellfish poisoning (DSP) episode in Thermaikos Gulf, Greece", Science of the Total Environment, 366, 894-904, (2006)
43. Katsoyiannis, A. Zouboulis, C. Samara 
"Persistent Organic Pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: Model predictions against experimental values ", Chemosphere, 65, 1634-1641, (2006)
44. P. Gemenetzis, P. Moussas, A. Arditsoglou, C. Samara 
"Mass concentration and elemental composition of indoor PM2.5 and PM10 in University rooms in Thessaloniki, northern Greece ", Atmospheric Environment, 40, 3195-3206, (2006)
45. K. Zambetoglou, M. Papagianni, A. Papaioannou, A. Charalambidou, C. Samara 
"Occurrence and removal of pesticides in the drinking water treatment plant of Thessaloniki, northern Greece", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 989-996, (2006)
46. M. Kalaitzoglou, C. Samara 
"Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Alkanes in the Mainstream Cigarette Smoke of Commercial Cigarette Brands", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 738-746, (2006)
47. Petaloti, C., Triantafyllou, A., Kouimtzis, Th., Samara, C. 
"Trace elements in atmospheric particulate matter over a coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Chemosphere, 65, 2233-2243, (2006)
48. Katsoyiannis, A. and Samara, C. 
"Comparison of active and passive sampling for the determination of persistent organic pollutants (POPs) in sewage treatment plants", Chemosphere, 65, 1634-1641, (2006)
49. Kalaitzoglou, M. and Samara*, C.  
"Gas/Particle Partitioning and Yield levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in the Mainstream Cigarette Smoke of Commercial Cigarette Brands", Food and Chemical Toxicology, 44, 1432-1442, (2006)
50. Katsoyiannis, A, Zouboulis, A. and Samara*, C.  
"Persistent Organic Pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: Model predictions against experimental values", Chemosphere , 65, 1634-1641 , (2006)
51. Gemenetzis, P., Moussas, P., Arditsoglou, A., Samara*, C.  
"Mass concentration and elemental composition of indoor PM2.5 and PM10 in University rooms in Thessaloniki, northern Greece", Atmospheric Environment , 40, 3195-3206 , (2006)
52. Petaloti, C., Triantafyllou, A., Kouimtzis, Th., Samara*, C. 
"Trace elements in atmospheric particulate matter over a coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Chemosphere , 65, 2233-2243 , (2006)
53. Samara*, C.  
"Chemical mass balance source apportionment of TSP in a lignite-burning area of western Macedonia, Greece", Atmospheric Environment , 39, 6430-6443 , (2005)
54. A. Arditsoglou, C. Samara*  
"Levels of total suspended particulate matter and major and trace elements in Kosovo: A source identification and apportionment study", Chemosphere, 59, 669-678 , (2005)
55. Samara*, C., and Voutsa, D.  
"Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment ", Chemosphere , 59, 1197-1206 , (2005)
56. Mantis, J., Voutsa, D., Samara*, C.  
"Assessment of the Environmental Hazard From Municipal and Industrial Wastewater Treatment Sludge by Employing Chemical and Biological Methods", Ecotoxicology and Environmental Safety , 62, 397-407 , (2005)
57. J. Mantis, A. Chaloulakou, C. Samara*  
"PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Greater Area of Athens, Greece", Chemosphere , 59, 593-604 , (2005)
58. Manalis, N., Grivas, G., Protonotarios, V., Moutsatsou, A., Samara, C. Chaloulakou*, A.  
"Τoxic metal content of particulate matter (PM10), within the Greater Area of Athens ", Chemosphere, 60, 557-566 , (2005)
59. Katsoyiannis, A. and Samara*, C.  
"Persistent organic pollutants (POPs) in the wastewater treatment process: Fate and mass balance", Environmental Research, 97/3, 245-257 , (2005)
60. Katsoyiannis, A., C. Samara 
"Persistent organic pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: fate and mass balance. ", Environmental Research, 97, 245-257, (2005)
61. J. Mantis, A. Chaloulakou, C. Samara. 
"PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Greater Area of Athens, Greece ", Chemosphere, 59, 593-604, (2005)
62. N. Manalis, G. Grivas, V. Protonotarios, A. Moutsatsou, C. Samara, A. Chaloulakou. 
"Τoxic metal content of particulate matter (PM10), within the Greater Area of Athens", Chemosphere, 60(4), 557-566, (2005)
63. Terzi, E., and Samara, C. 
"Dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and rural sites of Western Greece ", Atmospheric Environment, 39, 6261-6270, (2005)
64. J. Mantis, D. Voutsa, C. Samara. 
"Assessment of the environmental hazard from municipal and industrial wastewater treatment sludge by employing chemical and biological methods", Ecotoxicology and Environmental Safety, 62, 397-407, (2005)
65. Samara, C., and Voutsa, D. 
"Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment", Chemosphere, 59,  1197-1206, (2005)
66. Arditsoglou, A., C. Samara 
"Total suspended particle and elemental component concentrations in Kosovo: A source identification and apportionment study", Chemosphere, 59, 669-678, (2005)
67. M. Kalaitzoglou, C. Samara. 
"Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons between the particulate and the gas phase of mainstream cigarette smoke in relation to cigarette technological characteristics ", Beitrage zur Tabakforschung International, 21(6), 331-344, (2005)
68. Samara, C. 
"Chemical mass balance source apportionment of TSP in a lignite-burning area of Western Macedonia, Greece ", Atmospheric Environment, 39, 6430-6443, (2005)
69. Terzi, E., and Samara*, C.  
"Dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and rural sites of Western Greece", Atmospheric Environment, 39, 6261-6270 , (2005)
70. Zambetoglou, K., Papagianni, M., Papaioannou, A., A. Charalambidou, A., Samara*, C.  
"Occurrence and removal of pesticides in the drinking water treatment plant of Thessaloniki, northern Greece", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 989-996 , (2005)
71. Kalaitzoglou, M. and Samara*, C.  
"Polycyclic aromatic hydrocarbons and alkanes in the mainstream cigarette smoke of commercial cigarette brands", Fresenius Environmental Bulletin , 15, 738-746 , (2005)
72. E. Terzi, C. Samara*  
"Gas-Particle Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban, Rural and Adjacent Coastal Sites of Western Greece", Environmental Science and Technology , 38 (2, 4973-4978 , (2004)
73. Arditsoglou, A., Petaloti, Ch., Terzi, E., Sofoniou, M., Samara, C. 
"Size distribution of trace elements and polycyclic aromatic hydrocarbons in fly ashes generated in Greek lignite-fired power plants", The Science of the Total Environment, 323, 153-167, (2004)
74. Kipopoulou, A.M., Zouboulis, A., Samara, C. 
"The fate of lindane in the conventional activated sludge treatment process", Chemosphere, 55, 81-91, (2004)
75. Voutsa, D., Terzi, E., Muller, L., Samara, C., Kouimtzis, Th. 
"Profile analysis of organic micropollutants in the environment of a coal burning area, NW Greece", Chemosphere, 55, 595-604, (2004)
76. Kalaitzoglou, M., Terzi, E., Samara, C. 
"Patterns and Sources of Particle-Phase Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban and Rural Sites of Western Greece", Atmospheric Environment, in pr, -, (2004)
77. Katsoyiannis, A., Samara, C. 
"Persistent Organic Pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: Occurrence and removal", Water Research, accep, -, (2004)
78. Mouratidou, Th., Samara, C. 
"PM2.5 and Associated Ionic Component Concentrations Inside the Archaeological Museum of Thessaloniki, N. Greece. Atmospheric Environment", Atmospheric Environment, accep, -, (2004)
79. Manoli, E., Kouras, A., Samara, C. 
"Profile analysis of ambient and source emitted particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons from three sites in northern Greece", Chemosphere, in pr, -, (2004)
80. Kalaitzoglou, M. and SamaraC.*  
"Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons between the Particulate and the Gas Phase of Mainstream Cigarette Smoke in Relation to Cigarette Technological Characteristics", Beitrage zur Tabacforschung International, Contributions to Tabacco Research , 21, 331-344 , (2004)
81. E. Manoli, A. Kouras, C. Samara* 
"Profile analysis of ambient and source emitted particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons from three sites in northern Greece", Chemosphere, 56, 867-878 , (2004)
82. G. Grivas, A. Chaloulakou*, C. Samara, N. Spyrellis 
"Spatial and temporal variation of PM10 mass concentrations within the Greater Area of Athens, Greece", Water, Air and Soil Pollution , 158, 357-371 , (2004)
83. Samara, C., Kouimtzis, Th., Tsitouridou, R., Kanias, G., Simeonov, V. 
"Chemical mass balance source apportionment of PM10 in an industrialized urban area of Northern Greece", Atmospheric Environment, 37, 41-54, (2003)
84. Arditsoglou, A., Terzi, E., Kalaitzoglou, M., Samara, C. 
"A Comparative Study on the Recovery of polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Fly Ash and Lignite Coal", ESPR-Environmental Science & Pollution Research, 10 (6, 354-356, (2003)
85. Karvelas, M., Katsoyiannis, A., Samara, C. 
"Occurrence and fate of heavy metals in the wastewater treatment process", Chemosphere, 53, 1201-1210, (2003)
86. Kaiserli, A., Voutsa, D., Samara, C. 
"Phosphorus fractionation in lake sediments. Lakes Volvi and Koronia, N. Greece", Chemosphere, 46, 1147-1155, (2002)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Θεματικό δίκτυο "Ολοκληρωμένη Έρευνα για τη Ρύπανση της Ατμόσφαιρας "ΑΗΡ"
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
9/2003-9-2004
2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντας Θεσσαλονίκης
2006-08
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
2007-08
4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΥπΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ)
2005-07
5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΗ
2006-07
6. Mελέτη της παρουσίας και της απομάκρυνσης Παραμενόντων Οργανικών Ρύπων (POPs) σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού
ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 2001)-ΕΥΑΘ
2002-04
7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
2007-08
8. Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στις περιοχές εγκατάστασης τμημάτων της Ελληνικής Ειρηνευτικής Δύναμης στο Αφγανιστάν
Γ΄ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
24/05/200 - 24/11/2007
9. Μελέτη της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο Κόσοβο
Γ΄ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
03/12/2001 - 31/12/2003
10. Προσδιορισμός των πηγών σωματιδιακής ρύπανσης (ΡΜ10) στο Δήμο Φερών
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
28/07/2008 - 27/10/2008
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
18/02/2009 - 31/12/2009
12. Προσδιορισμός οργανικού άνθρακα σε δείγματα βροχής και εδαφικού διαλύματος στα πλαίσια του προγράμματος FutMon
ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣ.ΔΑΣ.ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. ΤΕΧΝ.ΔΑΣ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
10/02/2010 - 31/12/2010
13. Μετρήσεις φορμαλδεΰδης στον εσωτερικό αέρα σχολικών αιθουσών
ΣΥΛΛΟΓΟI ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
11/02/2010 - 21/01/2011
14. Μετρήσεις βαρέων μετάλλων και εισπνεόμενων αιωρούμενων σωματιδίων σε χώρους του 303 ΠΕΒ.
ΠΕΒ 303
19/11/2009 - 18/01/2010
15. Προσδιορισμός της συμβολής πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής του Α.Η.Σ.Μεγαλόπολης από εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια(PM10)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
04/11/2009 - 03/05/2011
16. Προσδιορισμός της συμβολής του λιμανιού στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Δήμου Βόλου (Συνοικία Παλαιών) από αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
28/07/2008 - 27/10/2008
17. Εργασίες παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας περιβάλλοντος Δήμου Εχεδώρου
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
31/05/2010 -30/11/2011
18. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες & βαρέα μέταλλα στα αναπνεύσιμα σωματίδια της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης (προσδιορισμός - ταυτοποίηση - ποσοστοποίηση πηγών)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
15/06/1994 - 15/06/1996
19. Ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους εργαλείου πολιτικής για τη μείωση της σωματιδιακής ύλης στον αέρα
European Commission (LIFE+ 2009 Environment Policy and Governance)
01/10/2010 - 01/10/2014
20. Μοντέλο ισοστάθμισης χημικής μάζας για τον προσδιορισμό της συμβολής των ορυχείων του Λ.Κ.Μ.Δ στην ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής από εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10
ΔΕΗ Α.Ε.
2011-2013
21. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ (BIOACTAIR)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2012-2015
 
 
 Εκδόσεις
1. Α. Καλλία,Κ. Σαμαρά, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΗΓΕΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2007
Α. Καλλία,Κ. Σαμαρά, Σελ. 190 (2007)
2. Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ, (Pulford I., Flowers H. ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AT A GLANCE) Μετάφραση-Επιμέλεια: Κωνσταντινή Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Άννα Κασώλη-Φουρναράκη, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2008
Pulford I., Flowers H. (Μετάφραση-Επιμέλεια: Κωνσταντινή Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Άννα Κασώλη- Φουρναράκη), Σελ. 132 (2008)
3. Αvάλυση Οργανικής Σωματιδιακής Υλης, Κεφ. στο Βιβλίο AIRBORNE PARTICULATE MATTER (T. Kouimtzis, C. Samara, Eds.), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1995
C. Samara, Σελ. 233-251 (1995)
4. Η Τύχη των Έμμονων Οργανικών Ρύπων κατά τη διαδικασία Εποεξεργασίας Λυμάτων, Κεφ. στην Εγκυκλοπαίδεια WATER ENCYCLOPEDIA: DOMESTIC, MUNICIPAL, AND INDUSTRIAL WATER SUPPLY AND WASTE DISPOSALDISPOSAL. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, 2005
Samara, C. and A. Katsoyiannis, Σελ. 766-771 (2005)
5. Η χρήση Ημιπερατών Μεμβρανών (SPMDs) για αξιολόγηση της παρακολούθησης, της έκθεσης και της τοξικότητας. Κεφ. στην Εγκυκλοπαίδεια WATER ENCYCLOPEDIA: GROUND WATER. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, 2005
Katsoyiannis, A. and C. Samara, Σελ. 672-677 (2005)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki