Kριος στχος της Bιβλιοθκης εναι η εξυπηρτηση των εκπαιδευτικν και ερευνητικν αναγκν της Πανεπιστημιακς κοιντητας και η διευκλυνσ της στην ανερεση πληροφοριν παντς περιεχομνου. Eπσης πραγματοποιεται η εξυπηρτηση μη πανεπιστημιακν ερευνητν με σχετικ αντικεμενο.

Για να εξυπηρετσει αποδοτικ τους σκοπος αυτος με το ολιγομελς προσωπικ της, η Bιβλιοθκη χρειζεται την κατανηση και συνεργασα καθενς απ τα μλη της. O κανονισμς λειτουργας προωθεται για να συμβλλει στην ερυθμη διακνηση υλικο και πληροφοριν.

 

Λειτουργα Bιβλιοθκης

 • H Bιβλιοθκη λειτουργε καθημεριν απ Δευτρα ως Παρασκευ. Oι ρες λειτουργας εναι:

           Δευτρα-Πμπτη: 08:30-18:00

           Παρασκευ: 08:30-14:30

 • Kατ την εσοδο τους στη Bιβλιοθκη, οι αναγνστες αφνουν τις τσντες τους, τα παλτ τους και τα υπλοιπα πργματ τους στο χρο της εισδου.
 • H χρση τροφμων, ποτν και το κπνισμα δεν επιτρπονται στους χρους της Bιβλιοθκης.
 • Oι αναγνστες παρακαλονται ιδιατερα να αποφεγουν τη βναυση χρησιμοποηση των βιβλων. Σε περπτωση που ο αναγνστης θλει να χρησιμοποισει βιβλο με κοπες σελδες, ζητει απ τον υπλληλο υπηρεσας το χαρτοκπτη και δε χρησιμοποιε ποτ λλο αντικεμενο για το σκοπ αυτ.
 • Mετ τη χρση τους ο αναγνστης κλενει και αφνει τα βιβλα με τξη ετε στην κρη του τραπεζιο, ετε σε χρο που του υποδεικνεται απ τον υπλληλο της Bιβλιοθκης. O αναγνστης δεν τοποθετε τα βιβλα που χρησιμοποησε στα ρφια, αλλ οτε τα εγκαταλεπει στο τραπζι σαν μορφη μζα.

Το θεριν ωρριο της Βιβλιοθκης του Τμματος Χημεας θα διαμορφωθε ως εξς: απ 03 Ιουλου – 15 Σεπτεμβρου 2017 θα λειτουργε απ τις  08:30-14:30 και θα παραμενει κλειστ απ 31 Ιουλου – 31 Αυγοστου 2017.

Δανεισμς

Γενικο καννες

 • Tα μλη ΔEΠ, τα μλη EΔTΠ, οι προ- και μεταπτυχιακο φοιτητς πρπει να προμηθεονται την κρτα δανεισμο απ τη Bιβλιοθκη.
 • H κρτα δανεισμο ανανενεται κθε τος για τους φοιτητς.
 • Tα δικαιματα δανεισμο δε μεταφρονται σε λλο τομο και ο καθνας μπορε να δανεζεται μνο για τον εαυτ του.
 • Tα περιοδικ και τα πληροφοριακ βιβλα (reference books) δε δανεζονται.
 • Kποιο απ τα βιβλα που χει δανειστε χρστης, μπορε να ζητηθε πσω απ τη Bιβλιοθκη πριν τη λξη της ημερομηνας επιστροφς.
 • Oι δανειζμενοι εναι υπεθυνοι για τα βιβλα που χουν πρει απ τη Bιβλιοθκη ως του τα βιβλα επιστραφον στη Bιβλιοθκη.

Δανεισμς για προπτυχιακος φοιτητς

 • Oι προπτυχιακο φοιτητς μπορον να δανεζονται μνο τα διδακτικ βιβλα της Kλειστς Συλλογς. Tα πολλαπλ ανττυπα μπορον να δανεζονται για δο (2) εβδομδες. Για τα μον ανττυπα βλπε τους "καννες δανεισμο για ειδικς συλλογς".
 • Mεταξ των δικαιολογητικν που υποβλλονται στη Γραμματεα του Tμματος για την απκτηση πτυχου περιλαμβνεται και βεβαωση της Bιβλιοθκης τι ο φοιτητς δεν χει εκκρεμτητες απναντι στη Bιβλιοθκη.

Δανεισμς για μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες

 • Oι φοιτητς πρπει να δεχνουν την ισχουσα κρτα δανεισμο για να χουν το δικαωμα να προυν υλικ απ τη Bιβλιοθκη.
 • Oι φοιτητς θα μπορον να δανεζονται βιβλα απ τη Bιβλιοθκη μνο αν δεν χουν δη δανεισθε βιβλα για τα οποα χει λξει ο χρνος δανεισμο.
 • νας χρστης δεν μπορε να εναι χρεωμνος με περισστερα απ τρα (3) βιβλα αν εναι μεταπτυχιακς και με περισστερα απ πντε (5) αν εναι υποψφιος διδκτορας..
 • Tα βιβλα των οποων ο δανεισμς επιτρπεται (δηλαδ μονογραφες και ειδικ βιβλα) μπορον να δανεισθον για δο (2) εβδομδες. O χρνος δανεισμο μπορε να παραταθε εφσον το βιβλο αυτ δεν χει ζητηθε και "κρατηθε" απ λλο χρστη.
 • Mεταξ των δικαιολογητικν που υποβλλονται στη Γραμματεα του Tμματος για την απκτηση μεταπτυχιακο διδακτορικο διπλματος περιλαμβνεται και βεβαωση της Bιβλιοθκης τι ο φοιτητς δεν χει εκκρεμτητες απναντι στη Bιβλιοθκη.

Δανεισμς για μλη ΔEΠ και EΔTΠ

 • Tα μλη ΔEΠ και EΔTΠ δανεζονται βιβλα για να ακαδημακ τος το οποο μπορε να ανανενεται. Για την καλτερη εξυπηρτηση των αναγνωστν συνιστται στους δανειζμενους πως κατ το δυνατν να μην απομακρνουν τα βιβλα που χουν δανειστε απ το γραφεο τους στε να εναι δυνατ η μεση επιστροφ τους σε επεγουσες περιπτσεις. Σε περπτωση οριστικς αποχρησης, απουσας με μακροχρνια δεια, οι αποχωροντες πρπει να επιστρφουν τα βιβλα στη Bιβλιοθκη.
 • να μλος ΔΕΠ/ΕΔΤΠ δεν μπορε να εναι χρεωμνο με περισστερα απ εκοσι (20) βιβλα
 • Mε τη λξη του εαρινο εξαμνου τα βιβλα που βρσκονται στην κατοχ των μελν ΔEΠ, EΔTΠ και των φοιτητν πρπει να επιστρφονται, προκειμνου να γνει η καθιερωννη ετσια απογραφ του υλικο.

Δανεισμς ειδικν συλλογν

Yπρχουν τεσσρων ειδν συλλογς που ο χρνος δανεισμο εναι περιορισμνος.

 • Πληροφοριακ βιβλα, σπνια βιβλα περιοδικ δε φεγουν ποτ απ τη Bιβλιοθκη.

Λξη δανεισμο. Eπιστροφ

 • λα τα βιβλα πρπει να επιστρφονται μχρι την ημερομηνα λξης του δανεισμο.
 • Aν το βιβλο δεν επιστραφε γκαιρα, ο δανειζμενος χρενεται με το συμβολικ ποσ των εκατ (100) δραχμν την ημρα, για κθε ημρα καθυστρησης. Aν δεν επιστραφε το βιβλο μσα σε μα εβδομδα απ την ημερομηνα λξης του δανεισμο, αποστλλεται ειδοποηση και με την παρλευση μας ακμα εβδομδας χνει το δικαωμα να δανεζεται βιβλα απ τη Bιβλιοθκη.
 • Tα αρχεα δανεισμο της Bιβλιοθκης ανανενονται με την αρχ κθε ακαδημακο τους. Για την ανανωση των αρχεων δανεισμο της Bιβλιοθκης απαιτεται η επιστροφ λων των βιβλων.
 • Xρστες της Bιβλιοθκης που παρεμποδζουν με καθυστρηση επιστροφς βιβλων την παραπνω διαδικασα, χνουν το δικαωμα ανανωσης εγγραφς στη Bιβλιοθκη για το επμενο τος.
 • Tελειφοιτοι που δεν χουν επιστρψει στη Bιβλιοθκη λα τα βιβλα που χουν δανειστε υφστανται τις κυρσεις που θα προβλπει το Tμμα.

Φθορ Aπλεια Bιβλων

 • Για χαμνα βιβλα που δεν εκδδονται πλον καταβλλεται το κστος αντικατστασς τους απ λλα παρμοιου θματος.
 • Για χαμνα βιβλα που εξακολουθον να εκδδονται καταβλλεται η τρχουσα τιμ τους και τα ξοδα αποστολς.
 • Για βιβλα που χουν φθαρε και επιδχονται επιδιρθωση καταβλλεται το κστος της επιδιρθωσης.
 • Για βιβλα που χουν φθαρε και δεν επιδχονται επιδιρθωση καταβλλεται η τρχουσα τιμ τους και τα ξοδα αποστολς.

λεγχος κατ την ξοδο απο τη βιβλιοθκη

 • Tα βιβλα προστατεονται απ ηλεκτρονικ σστημα ελγχου. Πριν απ την απομκρυνσ τους απ τη Bιβλιοθκη πρπει να ελγχονται στο τμμα δανεισμο.
 • Kαννα βιβλο δε βγανει απ τη Bιβλιοθκη αν δε δανειστε.
 • O δανεισμς διενεργεται μνο κατ τις ρες λειτουργας της Bιβλιοθκης.

Φωτοτυπες

 • Για τη φωτοτπηση σελδων απ βιβλα περιοδικ υπρχουν δο φωτοαντιγραφικ μηχανματα στη Bιβλιοθκη, τα οποα λειτουργον με ειδικς κρτες. Tις κρτες αυτς μπορον να τις προμηθεονται οι χρστες απ το προσωπικ της Bιβλιοθκης. Aπαγορεεται η χρση του φωτοαντιγραφικο μηχανματος για υλικ που δεν ανκει στη συλλογ της Bιβλιοθκης.
 • Tο κστος των καρτν ορζεται απ την Eπιτροπ της Bιβλιοθκης. Oι χρστες μπορον να βγζουν φωτοτυπες απ τα βιβλα και περιοδικ της Bιβλιοθκης με εξαρεση τα πολτιμα και σπνια βιβλα που κινδυνεουν απ τη συνεχ φωτοτπηση.
 • Στην περπτωση φωτοτπησης ολκληρου βιβλου τμου απαιτεται ειδικ δεια.
 • Για τις φωτοτυπες των μελν ΔEΠ, γνεται ρθμιση μετ απ συνεννηση της διεθυνσης της Bιβλιοθκης και του Tμματος.