Το Τμήμα Χημείας διοικείται από τη Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.), τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας για την διετία 2017-2019 είναι ο Καθηγητής κος. Σπαθής Παναγιώτης
Γραμματέας της σχολής είναι η κ. Σταυρακάκη Λυδία.
Πρόεδροι του Τμήματος έχουν διατελέσει οι κ.κ.

Η Σ.Τ. αποτελείται από 30 μέλη ΔΕΠ, τους διευθυντές των Τομέων, τον Πρόεδρο του Τμήματος, 1 ΕΕΠ, 1 ΕΔΙΠ, 1 ΕΤΕΠ, 1 προπτυχιακό και 1 μεταπτυχιακό φοιτητή.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από 30 μέλη ΔΕΠ, τους διευθυντές Τομέων, τον Πρόεδρο του Τμήματος και 1 μεταπτυχιακό φοιτητή.


Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Σ.Τ. και τη Γ.Σ.Ε.Σ., ορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις εργασίες τους. Προτείνει διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους, κρατάει το μητρώο των μελών ΔΕΠ και εποπτεύει την τήρηση των αποφάσεων της Σ.Τ. και της Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Κάθε Τομέας διοικείται από τον Διευθυντή και την Γενική Συνέλευση του Τομέα.
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα αποτελείται απ' όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τομέα, πέντε αντιπρόσωπους των προπτυχιακών φοιτητών και έναν αντιπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και τους υπότροφους του Τομέα. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, διατυπώνει προτάσεις για το Πρόγραμμα σπουδών, φροντίζει τα οικονομικά του Τομέα και αποφασίζει για τα διδακτικά καθήκοντα του προσωπικού του Τομέα.
Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, καθορίζει το ημερήσιο πρόγραμμα, προεδρεύει των συνελεύσεων και ελέγχει άν εκτελούνται οι αποφάσεις.