Το EChemTest® αναπτχθηκε απ το Ευρωπακ Θεματικ Δκτυο Χημεας ως να σνολο ψηφιακν ασκσεων που στοχεει στην αποτμηση γνσεων και δεξιοττων σε θματα χημεας.

χει ευρτατη χρση στον χρο της επσημης και τυπης χημικς εκπαδευσης, στην Ευρπη και εκτς των συνρων της.

Με το EChemTest®

  • Ο χημικς στην αγορ εργασας επικουρεται στην προσπθεια να ενημερσει τις γνσεις του.
  • Ο φοιτητς αξιολογε την κατρτισ του σε ευρωπακ πλασιο και αποτιμ την ικαντητα του να αντιλαμβνεται χημικς ννοιες σε ξνη γλσσα.
  • Ο φοιτητς ERASMUS αποκτ μα χρσιμη πιστοποηση της δυναττητς του να επικοινωνε στην γλσσα του τπου υποδοχς σε θματα χημεας.

Οι τρπεζες θεμτων του EChemTest® καλπτουν την κοιν σε λο τον ευρωπακ χρο χημεα σε επλληλα εππεδα, που αντιστοιχον:

  • στην λξη της υποχρεωτικς εκπαδευσης,
  • στην λξη της δευτεροβθμιας εκπαδευσης,
  • στην λξη των πανεπιστημιακν σπουδν πρτου κκλου στην αναλυτικ, βιολογικ, ανργανη, οργανικ, φυσικ και τεχνικ χημεα,
  • σε μεταπτυχιακ προγρμματα στην υπολογιστικ χημεα και τις εφαρμογς της χημεας στην δισωση της πολιτιστικς κληρονομας.

Οι τρπεζες θεμτων προπτυχιακο επιπδου καλπτουν τις απαιτσεις της πιστοποησης ποιτητας σπουδν Eurobachelor®, που απονμει το Ευρωπακ Θεματικ Δκτυο Χημεας.

Τρπεζες θεμτων υπρχουν στα ελληνικ, αγγλικ, γαλλικ, γερμανικ, ιταλικ, ισπανικ, φινλανδικ, πολωνικ και σλοβενικ, εν ολοκληρνονται οι μεταφρσεις στα σλοβακικ και λεττονικ.

Εκτς απ την αυτο-αξιολγηση, εξετσεις EChemTest® προσφρονται υπ ελεγχμενες συνθκες σε δκα Εξεταστικ Κντρα, τα οποα και απονμουν την σχετικ Ευρωπακ Πιστοποηση.

Το ελληνικ Εξεταστικ Κντρο εδρεει στο Τμμα Χημεας του Α.Π.Θ.

Για περαιτρω πληροφορες

ectna