Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων των φοιτητών έχει οριστεί η 05/04/2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.