Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές

Δήμου Βασίλειος, Μαρούλης Κωνσταντίνος

και η φοιτήτρια Τσολερίδου Ειρήνη 

που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ (ΥΧΟ222)

ότι οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και εξ αποστάσεως και θα γίνουν στις 1/6/2020 και ώρα 15οο – 18οο.

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων elearning.auth.gr. Τα θέματα θα ανακοινωθούν μέσω της δραστηριότητας «Κατάθεση Εργασίας» στο elearning. Η εξέταση θα διαρκεί 1,5 ώρα. Τα χειρόγραφα θα φωτογραφηθούν ή θα σκαναρισθούν και τα ψηφιακά αρχεία (word, PDF, jpeg κλ.π.) θα υποβάλλονται στο elearning.auth.gr εντός 30 min μετά τη λήξη της γραπτής εξέτασης.

Για την επιτήρηση της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Ζoom. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα παραμένουν ανοιχτά το μικρόφωνο και η κάμερα του υπολογιστή. Η κάμερα θα πρέπει να αναμεταδίδει ευκρινή εικόνα, να βρίσκεται σε απόσταση και να εστιάζει στον φοιτητή και στο γραπτό του.

Οι φοιτητές πρέπει να ενημερωθούν για την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (Συνεδρίαση 3024/26-6-2020) σχετικά με τις εξετάσεις και την υποχρέωσή τους να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής τους καθώς και ότι έλαβαν γνώση για τις τεχνικές και για τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση. Πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένοι σχετικά με τη χρήση των σχετικών πλατφορμών (οδηγίες itc.auth.gr και elearning.auth.gr).

Οι φοιτητές πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα καθώς και αρκετές κόλλες Α4 και στυλό. Η είσοδος στις πλατφόρμες θα γίνεται μόνο μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. Κανείς δεν γίνεται δεκτός μετά την επίσημη έναρξη της εξέτασης και την πρόσβαση στα θέματα.

Θα ακολουθήσει έγκαιρη αποστολή του link για τη σύνδεση στοZoom.

Καθ. Κ. Λίτνας

Καθ. Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη