Οικονομίδου Ουρανία

Οικονομίδου Ουρανία

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Εργαστήριο Φυσικές Διεργασίες
  • Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

Έρευνα

Πολυφασικές ροές

  • Μελέτη υδροδυναμικής και δυναμικής φυσαλίδων σε διφασικές ροές (στήλη φυσαλίδων, απαερίωση υγρών). Μετρήσεις μεγέθους, ταχύτητας και ογκομετρικού κλάσματος φυσαλίδων.
  • Μελέτη αλληλεπιδράσεων φυσαλίδας-φυσαλίδας και φυσαλίδας-σωματιδίου σε πολυφασικά συστήματα επίπλευσης ορυκτών.
  • Πειράματα σε συνθήκες υπερ-βαρύτητας.

Μετρήσεις ρεολογίας και επιφανειακής τάσης

  • Ρεολογικός χαρακτηρισμός ρευστών. Μετρήσεις ιξωδοελαστικότητας.
  • Ρεολογικός χαρακτηρισμός στρωμάτων επιφανειοδραστικών/ πρωτεϊνών σε διεπιφάνειες αέριου-υγρού, υγρού-υγρού. Μετρήσεις διεπιφανειακής διατμητικής και διασταλτικής ιξωδοελαστικότητας.
  • Μετρήσεις επιφανειακής- δεπιφανειακής τάσης διαλυμάτων με τις τεχνικές της μέγιστης πίεσης φυσαλίδας, της κρεμάμενης σταγόνας και του πλακιδίου Wilhelmy.