Χρήσιμα έντυπα σχετικά με τις Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Έντυπο εγγραφής σε εξάμηνο

Έντυπο εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων

Έντυπο δήλωσης προαιρετικών μαθημάτων

Έντυπο ένταξης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Έντυπο αίτησης αναγνώρισης μαθημάτων

Έντυπο αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών – βεβαιώσεων

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαγραφής μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης μετά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μη ανάληψης εκπόνηση θέματος πτυχιακής εργασίας

Πρότυπο έγγραφο αλλαγής πτυχιακής εργασίας

Πρότυπο έγγραφο αλλαγής επιβλέποντα/ουσας και αντικατάστασης πτυχιακής εργασίας

Έντυπο αίτησης παράτασης παρουσίασης πτυχιακής εργασίας

Έντυπο αίτησης αναστολής φοίτησης

Έντυπο εκπρόθεσμης δήλωσης ωφειλομένων μαθημάτων

Έντυπο δήλωσης διαγραφής προαιρετικών μαθημάτων

Έντυπο αίτησης διαγραφής από το Τμήμα Χημείας

Πρότυπο Βαθμολογίου για Πτυχιακή Εργασία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενική Αίτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟY 3ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΔΕρ – ΝΕΑ ΠΜΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018-2019)

Έντυπο αίτησης παράτασης σπουδών μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Έντυπο αίτησης αναστολής σπουδών μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Πρότυπο έγγραφο πρότασης ορισμού 3μελούς εξεταστικής επιτροπής μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Οδηγίες για την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Πρότυπο πρώτων σελίδων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (παλαιό ΠΜΣ)

Πρότυπο πρώτων σελίδων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (νέο ΠΜΣ)

Πρότυπο βαθμολογίου για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Έντυπο αίτησης διαγραφής μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Διδακτορικές Σπουδές

Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο εισήγησης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας για την αποδοχή υποψήφιου/ας διδάκτορος

Πρότυπο έγγραφο ορισμού θέματος διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο έγγραφο τροποποίησης θέματος διδακτορικής διατριβής

Έντυπο αίτησης παράτασης σπουδών υποψήφιου/ας διδάκτορος

Έντυπο αίτησης αναστολής σπουδών υποψήφιου/ας διδάκτορος

Έντυπο αίτησης διαγραφής υποψήφιου/ας διδάκτορος

Πρότυπο πρώτων σελίδων της διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο έγγραφο ορισμού 7μελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο πρακτικού αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής από 7μελή εξεταστική επιτροπή