Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων Υποτροφιών EKO του έτους 2018-19, όπως εγκρίθηκαν από τον ΕΛΚΕ (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας), στη συνεδρίαση με αρ. 752/19-03-2019.

Αναλυτικά:
1) Πίνακας τακτικών (επιλεγέντων) ανά Τμήμα
2) Πίνακας απορριφθέντων
3) Πίνακας αναπληρωματικών (επιλεγέντων και μη)

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούνται να προσφύγουν  (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. (κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3Ης Σεπτεμβρίου –Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54636 1ος όροφος, γραφείο 101) εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.  (από 21-3-2019 και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες).

Μετά την παρέλευση της ως άνω  προθεσμίας, και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις   οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφτούν αρχικά το Γραφείο Επιτροπής Υγείας  (κ. Παταζιού Ελένη τηλ. 2310995360) στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης και κατόπιν να υπογράψουν τη σύμβαση στο κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη και όχι στο Τμήμα Σπουδών.

Σας υπενθυμίζουμε  ότι οι Υποτροφίες ΕΚΟ διατίθενται για του επόμενους τρεις (3) μήνες, από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουνίου.

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών:

http://dps.auth.gr/el/node/3146

Από τη Γραμματεία του Τμήματος