ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: •Να κατανοούν τη χημική συμπεριφορά των οργανομεταλλικών ενώσεων και το ρόλο τους ως καταλύτες σε αντιδράσεις με βιομηχανική εφαρμογή. • Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν προφορικά επιστημονικές πληροφορίες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές αρχές, χαρακτηριστικές ιδιότητες οργανομεταλλικών ενώσεων, σχηματισμός δεσμών μετάλλου-άνθρακα. Δομή, δραστικότητα και εφαρμογές διαφόρων τάξεων οργανομεταλλικών ενώσεων. Ρόλος των οργανομεταλλικών ενώσεων σε ορισμένες αντιδράσεις με βιομηχανικό ενδιαφέρον, κατάλυση. Συνθετικές οργανικές αντιδράσεις καταλυόμενες από μέταλλα. Καταλυτική υδρογόνωση και οξείδωση. Καταλύτες Mo και Ru σε αντιδράσεις μετάθεσης αλκενίων. RCM, ROMP, Cross metathesis. Οργανομεταλλικές ενώσεις του Cu. Οργανομεταλλικές ενώσεις του Pd. Αντίδραση Heck, αντίδραση Suzuki, αντίδραση Pauson-Khand. Σύζευξη Stille. Άλλες οργανομεταλλικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ302
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: