Αίθουσα Δοκιμών Περιβαλλοντικής Βιοδραστικότητας (ΔΠΒΔ)