Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ προκήρυξης Θέσης

Ορισμός εκλεκτορικού σώματος

Βιογραφικά υποψηφίων

Χ. Ζήκα

Α. Ζωγρά­φος

Δ. Κουμούλης

Gisele Ferreira de Souza

Αποτελέσματα εκλογής

Παρόντες: 14, Απόντες: 1

Ψήφοι:
Α. Ζωγρά­φος: 14
Χ. Ζήκα: 0
Δ. Κουμούλης: 0
Gisele Ferreira de Souza: 0

Εκλέγεται ο κ. Α. Ζωγράφος.