Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων»

Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ προκήρυξης Θέσης

Ορισμός εκλεκτορικού σώματος

Βιογραφικά υποψηφίων

Χ. Ζήκα

Α. Ζωγρά­φος

Δ. Κουμούλης

Gisele Ferreira de Souza

 

2019-01-11T13:15:07+00:00