Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Αφορά ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο 17th International Conference on Environmental Science & Technology καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από τον φορέα CEST2021.

 

From: Conference on Environmental Science and Technology [mailto:cest@gnest.org]
Sent: Friday, April 09, 2021 11:29 AM
To: internat-rel@auth.gr
Subject: CEST2021 | Side events announced

 

 

Adaptation to climate change, a driving force for societies to transit to a greener future.
Round table organized by Natural Environment and Climate Change Agency – NECCA

 

Moderators

 

Prof. Maria P. Papadopoulou

President of the Management Board, Natural Environment and Climate Change Agency

Prof. Phoebe Koundouri 

Athens University of Economics and Business

 

Description

A new, more ambitious EU strategy on adaptation to climate change will be recently adopted by EC in order to strengthen efforts on climate-proofing, resilience building, prevention, and preparedness, ensuring that businesses, cities, and citizens are able to integrate climate change into their risk management practices.

Achieving the transition to a climate-neutral society will require significant investments in research and innovation, new ways of producing and consuming, and changes in the way we work and live together. A leading role in this process will play the involvement of the societies. To reach economy-wide climate neutrality, it is not possible to rely only on carbon removal all pathways towards climate neutrality require significant emissions reduction meaning adaption of a more resource-efficient lifestyle for modern societies.

The challenges and the opportunities raised by the European Green Deal to boost the efficient use of resources by moving to a cleaner and greener economy achieved by investing in environmentally-friendly technologies and supporting research innovation will be discussed in this round table.

Date and time: To be announced.

 

 

Workshop: Wastewater-Based Epidemiology to Monitor COVID-19 Outbreak.
Present and Future Diagnostic Methods to be in Your Radar.

 

Moderators
Keynote Speakers

 

Prof. Damià Barceló

Catalan Institute for Water Research (ICRA). Girona, Spain.

Nikos Thomaidis

National and Kapodistrian University of Athens Greece

Dr. Zhugen Yang

Cranfield University, UK

Prof. Vincenzo Naddeo

University of Salerno, Italy

 

Description

The WHO has declared the COVID-19 epidemic on January 31, 2020. This virus has infected millions of people worldwide in just a few months. Shortly afterward, the National Medical Products Administration (NMPA) announced nucleic acid testing as the gold standard for virus detection. Antibody testing is used as well as a supplementary test for suspected cases where nucleic acid detection was negative. In short, nucleic acid–based polymerase chain reaction (PCR) is the mainstream detection method for clinical samples as well as for the detection of SARS-CoV-2 in wastewaters. First data collected around the globe were reported in the last few months being part of the so-called Wastewater-Based Epidemiology (WBE) approach. Selection of concentration methods and primers, laboratory inter-comparison, and various modalities of PCR detection of the virus in complex wastewater matrices were flagged up as main bullets that require urgent improvement. Novel approaches to enhance sensitivity, speed, and automate streamlined virus detection will be discussed here as well. This list comprises devices mainly used for clinical purposes like Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), Digital PCR, Lab-on-a-chip (LOC), and related platforms as well as Biosensors. The last part will be devoted to the identification of biomolecules to target the Covid-19 outbreak based on inflammatory response biomarkers among others. To this end, this session brings for discussion the issue of PCR detection and its limitations as well as new diagnostic methods in WBE such as the use of Biosensors, Biomarkers, and Lab-on-a-chip technologies.

Authors are invited to submit their abstracts until 1st June 2021 for the workshop at https://cms.gnest.org

Important notice: Once the abstract is accepted and the registration is completed, the full papers can be submitted for review in a VSI (Virtual Special Issue) open in Case Studies in Chemical and Environmental Engineering.

Date, time, and agenda: To be announced

 

 

Submit your paper to CES2021