ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε­λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 754/20-12-2021 συνεδρίαση, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (8 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία του/των παρακά­τω μαθήματος/μαθημάτων:

 1. «ΥΕ12 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι» (1 άτομο)
 2. «Υ05 Ανόργανη Χημεία ΙΙ» (1 άτομο)
 3. «Υ19 Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ» (1 άτομο)
 4. «Υ07 Φυσική Χημεία Ι» (1 άτομο)
 5. «Υ13 Φυσική Χημεία ΙΙΙ» (1 άτομο)
 6. «Κ309 Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής» (1 άτομο)
 7. «Υ08 Ποσοτική Χημική Ανάλυση» (2 άτομα).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκ­τρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας (info@chem.auth.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα­κοίνω­σης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο,  δηλαδή από 7/1/2022 έως 17/1/2022, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων

4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρε­τούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)

7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  στον ημερήσιο τύπο.

 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί:

α) Στις τοπικές εφημερίδες:

 1. Τύπος Θεσσαλονίκης στις 08/1/2022
 2. Ημερήσια Τοπική στις 08/01/2022

β) Στις αθηναϊκές εφημερίδες:

 1. Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών στις 08/1/2022

 

Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.

 

Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :

 1. i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης

Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και

 1. iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύ­πτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας 2310 99 7680

 

 

Εξε. 38846 – 2021-2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407-80 – Έκδοση Διαύγειας

ΑΙΤΗΣΗ Π.Δ. 407.80