Σύμφωνα με το A.Π.3349/16-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

EMSA Traineeship Scheme Autumm Session 2019

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση

traineeship@emsa.europa.eu μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019.

Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία