Ζιάννα Αριάδνη

Ζιάννα Αριάδνη

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
•Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων δισθενών μετάλλων με ligands δότες οξυγόνου ή/και αζώτου
•Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων σύμπλοκων ενώσεων (αλληλεπίδραση με το DNA ή με αλβουμίνες)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ