Ταρούση Αλκέτα

Ταρούση Αλκέτα

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων με βιοδραστικά ligands
•Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων ενώσεων συναρμογής (αλληλεπίδραση με το DNA ή με αλβουμίνες, αντιμικροβιακή δράση, αντιοξειδωτική δράση)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ