Ανθεμίδης Αριστείδης

Ανθεμίδης Αριστείδης

Καθηγητής

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία

Επιστημονική Ειδίκευση: Χημεία

Διδασκαλία

  • Αναλυτική Χημεία
  • Ποσοτική Χημική Ανάλυση
  • Χημειομετρία
  • Μετρολογία
  • Οργανολογία
  • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης
  • Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης
  • Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Αρχαιομετρία

Έρευνα

Μικροτεχνική Εκχύλισης

Ανάπτυξη μικροτεχνικών εκχύλισης στο πεδίο της εκχύλισης υγρού-υγρού και εκχύλισης στερεάς φάσης για τον προσδιορισμό μετάλλων σε συνδυασμό με τεχνικές Ατομικής και Μοριακής Φασματομετρίας (FAAS, ETAAS, ICP-AES, HG-AAS, HG-AFS, UV-Vis) καθώς και Micro-XRF.

Ανάπτυξη πρωτότυπων αυτόματων αναλυτικών μεθόδων σε ροή για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρύπων.

On-line Επεξεργασία Δειγμάτων

Ανάπτυξη on-line διαδικασιών επεξεργασίας δείγματος  για απομόνωση και/ή προσυγκέντρωση τοξικών ιχνοστοιχείων χρησιμοποιώντας την ανάλυση με έγχυση σε ροή (Flow Injection Analysis, FIA), την ανάλυση με διαδοχική έγχυση (Sequential Injection Analysis, SIA) και SIA Lab-on-a-Valve, σε συνδυασμό με σύγχρονη αναλυτική οργανολογία.

Διασύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών με διαφορά περιφερειακά συστήματα για αυτόματες χημικές αναλύσεις σε ροή.

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα