ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να - να γνωρίζουν τις γενικές αρχές και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. - να γνωρίζουν τις αρχές τις υδατικής χημείας και των εφαρμογών τους στην κατεργασία του πόσιμου νερού και των υγρών αποβλήτων - να κατανοούν τις τεχνολογίες της κατεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων. - να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων καθαρισμού υγρών αποβλήτων. - να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές για την επεξεργασία πόσιμου νερού - να γνωρίζουν την ιεράρχηση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων - να κατανοούν τις τεχνολογίες ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης χρήσιμων συστατικών από τα στερεά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γίνεται μια αρχική εισαγωγή και στη συνέχεια εκτενής αναφορά στα υγρά Απόβλητα και στην προκατεργασία τους. Στην συνέχεια, αναλύονται διάφορες διεργασίες όπως η κροκίδωση, η επίπλευση, η καθίζηση, η διήθηση. Αναλύονται τα μοντέλα ροής και αναλύεται ο βιολογικός καθαρισμός με συγκεριμένα παραδείγματα από πολλές περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Στη συνέχεια μελετάται η επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις διάφορες κατηγορίες στερεών αποβλήτων, π.χ., αστικά, βιομηχανικά, κτλ. Αναλύονται οι κυριότερες τεχνολογίες επεξεργασίας τους, όπως η καύση, η κομποστοποίηση, οι χώροι υγειονομικής ταφής και αναφέρονται και άλλες τεχνικές οι οποίες δεν είναι ακόμα τόσο διαδεδομένες, όπως η υαλοποίηση, η σταθεροποίηση κτλ. Γίνεται αναλυτική περιγραφή της ανακύκλωσης με παραδείγματα και αναφορά στους διάφορους τύπους συλλογής στερεών αστικών απορριμμάτων, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση τους. Η επεξεργασία πόσιμου νερού αποτελεί το τρίτο κομμάτι αυτού του μαθήματος. Αναφέρεται κυρίως σε διεργασίες όπως η οξείδωση, ο οζονισμός, η χλωρίωση και η χρήση υπεριώδους ακτιονοβολίας. Γίνεται αναλύτική αναφορά στις διεργασίες μεμβρανών, όπως η μικροδιήθηση, υπερδιήθηση, νανοδιήθηση και η αντίστροφη ώσμωση και επίσης στην επεξεργασία υπογείου νερού για την απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου και τοξικών μετάλλων. Δίνονται συγκεριμένα παραδείγματα επεξεργασίας πόσιμου νερού, όπως η περίπτωση της Θεσσαλονίκης και της Ζυρίχης.

Βιβλιογραφία

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, A. Κούγκολος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016, Θεσσαλονίκη, κωδ. Ευδοξος: 77106822 , ISBN: 978-960-418-562-7 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Gilbert M. Masters and Wendell P. Ela, Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χριστόδουλος Πηλίνης και Αθανάσιος Στασινάκης, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2018, Αθήνα, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 77108690, ISBN: 978-960-461-852-1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ406
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: