ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εκμάθηση /άσκηση σε πλοήγηση επιστημονικών σελίδων που σχετίζονται με τράπεζες δεδομένων ( πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων) Εμβάθυνση στις δομές μακρομορίων με νέες τεχνολογίες Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της βιοπληροφορικής, στα εργαλεία της βιοπληροφορικής και στην σκοπιμότητά της

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΔOMIKH BIOXHMEIA Μοτίβα πρωτεϊνικής δομής, α-δομές, α/β δομές, β-δομές, αναδίπλωση και ευκαμψία, δομές DNA, έλικα-στροφή-έλικα, Αναγνώριση DNA από ευκαρυωτικούς μεταγραφικούς παράγοντες, δομές ειδικών μεταγραφικών παραγόντων, δομές πρωτεασών σερίνης, δομές μεμβρανικών πρωτεϊνών, δομές ινωδών πρωτεϊνών, δομές στην αναγνώριση ξένων μορίων από το ανοσοποιητικό σύστημα, πρόβλεψη, μηχανική και σχεδιασμός πρωτεϊνικών δομών, στοιχεία ανάλυσης και προσδιορισμού πρωτεϊνικών δομών. ΣTOIXEIA BIOΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρχές δομικής Βιοπληροφορικής, Ομοπαράθεση ακολουθιών, FASTA, BLAST, Πολλαπλή ομοπαράθεση ακολουθιών, CLUSTALW, MOTIFS, Φυλογενετικά δένδρα, Πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών και νουκλεϊνικών οξέων .Πλοήγηση σε εργαλεία πρωτεομικής και πρωτεϊνικής μηχανικής. Σχεδιασμός εκκινητών για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Συγκριτικός σχεδιασμός δομής πρωτεϊνών, Ανάλυση μικροδιατάξεων,.

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη δομή των πρωτεϊνών( Carl Branden and John Tooze), μεταφραση Βιοπληροφορική (Σοφία Κοσσιδα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ309
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: