ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοεί σε βάθος τις βασικές αρχές και τους θεμελιώδεις νόμους της Ηλεκτροχημείας - Να γνωρίζει τους κύριους τύπους ηλεκτροδίων και αντιδραστήρων, τις παραμέτρους απόδοσης διεργασίας και να κατανοεί την κατανομή δυναμικού και ρεύματος σε μια ηλεκτροχημική κυψέλη - Να γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες της ηλεκτροχημικής παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά στοιχεία) - Να κατανοεί τις γενικές αρχές ηλεκτροχημικής επεξεργασίας λυμάτων - Να γνωρίζει και να περιγράφει κάποιες βασικές τεχνολογίες ηλεκτροχημικής επεξεργασίας λυμάτων: ηλεκτροχημική απομάκρυνση τοξικών και βαρέων μετάλλων, ηλεκτροχημική οξείδωση ρύπων και φωτοκαταλυτική οξείδωση ρύπων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγική επισκόπιση ηλεκτροχημικών εφαρμογών: Γενική εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία και τις εφαρμογές της. Θερμοδυναμική ισορροπία ηλεκτροδιακών δράσεων και εξίσωση Nernst. Κινητική αντιδράσεων μεταφοράς φορτίου, εξίσωση Butler-Volmer, διαγράμματα Tafel, ηλεκτροκατάλυση. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Συνθήκες σταθερής και ψευδοσταθερής κατάστασης. Τύποι ηλεκτροδίων και αντιδραστήρων, παραδείγματα κυψελών. Παράμετροι απόδοσης διεργασίας. Κατανομή δυναμικού και ρεύματος σε ηλεκτροχημική κυψέλη Ηλεκτροχημική παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας: Μπαταρίες-Συσσωρευτές Κυψέλες καυσίμου Φωτοβολταϊκά στοιχεία Ηλεκτροχημική Επεξεργασία Λυμάτων: Γενικές αρχές ηλεκτροχημικής επεξεργασίας λυμάτων. Ηλεκτροχημική απομάκρυνση τοξικών και βαρέων μετάλλων Ηλεκτροχημική οξείδωση ρύπων Φωτοκαταλυτική οξείδωση ρύπων

Βιβλιογραφία

1. Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997. 2. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ201
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: