ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων χημικών πληροφοριών και δεδομένων, - δομούν χημικές αναπαραστάσεις 2D και 3D και να τις αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων, - συγγράφουν ένα επιστημονικό κείμενο, - αναπτύσσουν μια παρουσίαση, - αναπτύσσουν έναν απλό ιστότοπο.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βάσεις δεδομένων χημικών πληροφοριών και δεδομένων. Μορφές αρχείων περιγραφής μοριακής δομής. Εργαλεία δόμησης, απεικόνισης και αποθήκευσης τρισδιάστατων γραφικών. Μορφές αρχείων γραφικών και λογισμικό επεξεργασίας τους. Εργαλεία και τεχνικές δόμησης επιστημονικών κειμένων. Εργαλεία ανάπτυξης παρουσιάσεων. Δομή, οργάνωση και λειτουργία δικτυακού κόμβου. Εργαλεία ανάπτυξης δικτυακών τόπων.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδασκόντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ104
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: